background image
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
4
W dniach 14-16 października br. odbył się w San-
domierzu nad Wisłą ogólnopolski zjazd nauczycieli re-
gionalistów. Zorganizowany przez Krajową Radę Ruchu
Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej
z przewodniczącym Anatolem Omelaniukiem z Wrocławia
na czele miał przybliżyć uczestnikom stan regionalizmu w
Polsce i wypracować propozycje dalszego jego rozwoju
w Polsce. Była to też okazja podzielenia się uczestników
z osiągnięciami i problemami jakie spotykają nauczycieli
regionalistów i przedstawicieli lokalnych towarzystw
kulturalno-oświatowych w Polsce. Związek Podhalan jak
również nauczycieli- regionalistów z południowej Polski
reprezentował niżej podpisany dyrektor spiskiej szkoły,
wiceprezes ZP i ZPS.
Ogólnopolski zjazd
nauczycieli
regionalistów
Podczas zjazdu była okazja do spotkania z pisarzem
rodem z Sandomierszczyzny – Wiesławem Myśliwskim,
który w sposób niezwykle interesujący wypowiedział się
m.in. na temat roli gwary, a właściwie języka chłopskiego,
języka konkretnego i obrazowego w rozwoju cywilizacji
ludzkiej. Warto wiedzieć, że pisarz jest przewodniczącym
Jury Nagrody im. Aleksandra Patkowskiego, przyzna-
wanej rokrocznie instytucjom i osobom prywatnym za
rozwijanie badań z zakresu przeszłości i kultury regionu,
utrwalania odrębności lokalnych oraz popularyzacji tzw.
małych ojczyzn. Nagroda inspiruje i zachęca do kontynu-
owania działań wzorowanych na dorobku i osiągnięciach
zasłużonego dla rozwoju rozwoju wychowania społeczne-
go w szkole, oświaty pozaszkolnej, krajoznawstwa i wielu
innych dziedzin - regionalisty Aleksandra Patkowskiego
z Sandomierza. Po spotkaniu nadarzyła się okazja do
wymiany kilku zdań, przekazania naszych góralskich
czasopism i dedykacji od pisarza dla czytelników.
Na zakończenie warto dodać, że zjazd regionalistów
odbył się w 80 rocznicę powstania Rady Naukowej ds.
Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych Związku
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i w rocz-
nicę ukazania się programu regionalizmu polskiego.
tekst i foto Julian Kowalczyk