background image
3
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
Pod takim hasłem odbyło się we wrześniu b.r. w sali M O K w Nowym Targu
spotkanie nauczycieli, dyrektorów oraz przedstawicieli władz oświatowych i samo-
rządowych z trzech powiatów: nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. Konferencja
miała na celu zapoznanie uczestników ze stanem i sposobem realizacji edukacji re-
gionalnej w niektórych szkołach wspomnianych powiatów na wszystkich szczeblach
edukacji; począwszy od przedszkola, kończąc na poziomie Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Nowym Targu. Inicjatywa zorganizowania
takiej konferencji i towarzyszących jej warsztatów dla nauczycieli wyszła od dzia-
łaczy Związku Podhalan, którzy wzorowali się na podobnej, zorganizowanej kilka
lat wcześniej przez starostwo nowotarskie, konferencji. Wtedy zainspirowanej przez
Koło Związku Podhalan w Radzie Powiatu Nowotarskiego (kadencja 1988-2002).
Miałem wówczas zaszczyt przewodniczyć grupie radnych powiatowych zrzeszonych
w tym Kole.
I podobnie tym razem udało mi się zainteresować taką konferencją i warsztatami
wpływowe osoby na Podhalu. Z inicjatywy radnego sejmiku wojewódzkiego Andrzeja
Guta-Mostowego, wybranego niedawno posłem R P, organizacją konferencji zainte-
resował się sejmik małopolski. Ostatecznie po wciągnięciu do współpracy Małopol-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli i Podhalańską Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Nowym Targu,
z jej rektorem Stanisławem Hodorowiczem
na czele, która przejęła jako gospodarz
terenu inicjatywę organizacyjną, po kilku
spotkaniach przedstawicieli wszystkich
wspomnianych podmiotów doszło do
ustalenia szczegółów konferencji i warsz-
tatów. 8 września w sali MOK w Nowym
Targu zebrało się kilkuset nauczycieli
i samorządowców, aby wysłuchać kilku
referatów z zakresu edukacji regionalnej
oraz kilku prezentacji dorobku szkół gó-
ralskich i metod pracy w tej dziedzinie.
Ze szkół spiskich swoje doświadczenia
i sukcesy w nauce i krzewieniu regionali-
zmu zaprezentowały: Przedszkole z Kacwi-
na, Szkoła Podstawowa w Łapszach Niż-
nych i Gimnazjum w Łapszach Niżnych.
W przerwie całodziennych obrad można
było zaopatrzyć się w różne regionalne
wydawnictwa i posmakować regionalnej
kuchni góralskiej.
9 września w kilku placówkach
muzealnych, kulturalnych i oświato-
wych (Skansen w Zubrzycy G., Zamek
w Niedzicy, Szkoła Ginących Zawodów
w Bukowinie Tatrzańskiej, Muzeum
Tatrzańskie w Zakopanem, Babiogórski
Park Narodowy, Skansen Taboru Kole-
jowego w Chabówce, Pracownia Garn-
carska przy Ognisu Pracy Pozaszkolnej
w Rabce Zdroju, Muzeum im. Wł.
Orkana w Rabce Zdroju, Bacówka
i Szkoła Podstawowa w Cichem, PPWSZ
w Nowym Targu) odbyły się warsztaty,
podczas których nauczyciele własno-
ręcznie wykonywali prace z dziedziny
snycerki, rzeźby, malarstwa na szkle,
haftu lub innej mało znanej lub zapo-
mnianej dziedziny kultury materialnej.
Udział w warsztatach miał przygotować
nauczycieli do uczestnictwa w przyszło-
ści jego uczniów w podobnych zajęciach
w ramach edukacji regionalnej w szkole.
Owocem konferencji i warsztatów
ma być publikacja zawierająca przy-
kładowe scenariusze zajęć z edukacji
regionalnej, modelowe propozycje
rozwiązań w tym temacie, prezen6tacje
osiągnięć i doświadczeń szkół realizują-
cych ścieżkę regionalną lub inne formy
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z tego
zakresu. Podobne konferencje w ciągu
najbliższego roku mają odbyć się jeszcze
w pozostałych powiatach Małopolski.
tekst i foto Julian Kowalczyk
Edukacja regionalna.
PODTATRZE
Narada robocza w PPWSZ w Nowym Targu
Zajęcia ze snycerki w Bukowinie