background image
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
8
Szkoła Podstawowa w Krempachach
Prezentacje szkó³
Szkoła Podstawowa w Krempachach mieści się w okazałym, pięknym
budynku, który został oddany do użytku 1 września 2003 roku. Jest to efekt
czteroletnich prac remontowo – budowlanych, jakim została poddana dawna
placówka szkolna, placówka, która jeszcze parę lat wcześniej zajmowała stary,
poaustriacki budynek, rozbudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku.
W budynku tym znajdowało się tylko pięć klas lekcyjnych, z drewnia-
nymi podłogami, ogrzewanych piecami kaflowymi, podobnie zresztą jak
i korytarz szkolny, gdzie dzieci spędzały przerwy, zwłaszcza w deszczowe
i zimowe dni. Nauka wówczas odbywała się nie tylko w budynku szkolnym,
ale także w salce katechetycznej na plebani oraz nieopodal szkoły, w domu
prywatnym (nie zamieszkałym przez właścicieli), gdzie wynajmowano dwa
pomieszczenia. W szkole nie było sali gimnastycznej, biblioteka znajdowała
się w sali lekcyjnej, a toalety usytuowane były na zewnątrz.
Biorąc pod uwagę te trudne warunki lokalowe już pod koniec lat sie-
demdziesiątych ubiegłego stulecia zaczęto mówić o budowie nowej szkoły,
a pierwsze prace budowlane rozpoczęły się późną jesienią 1995 roku i trwały
do 1999 roku. We wrześniu tegoż roku oddano budynek do użytku. Wy-
dawało się wówczas, że marzenia nie tylko uczniów czy nauczycieli, ale
także mieszkańców wsi o nowoczesnej, przestronnej szkole staną się wresz-
cie rzeczywistością. Wówczas wprowadzono reformę oświatową w życie
i w budynku, pierwotnie przeznaczonym na szkołę podstawową, utworzono
gimnazjum dla połowy gminy Nowy Targ. Decyzję tę zaakceptowali również
mieszkańcy Krempach, wykazując pełne zrozumienie dla zaistniałej sytuacji,
postawili jednak warunek gruntownego remontu i rozbudowy starego bu-
dynku szkolnego. Na czas wszelkich prac budowlano – remontowych szkoła
podstawowa została przeniesiona do gimnazjum, gdzie zajmowała niewielką
jego część, wspólnie użytkując bibliotekę, jadalnię i salę gimnastyczną,
a jednocześnie niecierpliwie czekając na swoją własną „starą – nową” pla-
cówkę.
Szkoła Podstawowa w Krem-
pachach znajduje się w centrum
wsi, obok kościoła parafialnego pod
wezwaniem św. Marcina i w pobliżu
remizy OSP.
Jest to okazały, jednopiętrowy,
całkowicie wyremontowany i rozbu-
dowany budynek, w którym nauka
rozpoczęła się 1 września 2003r. po
czteroletniej przerwie – tyle czasu
przeprowadzano wszelkie prace
remontowo – budowlane. W tym
okresie wyremontowano gruntownie
starą cześć, dobudowano nową, wy-
konano elewację zewnętrzną obiektu
i zrobiono nowe ogrodzenie.
Efektem tych prac jest placówka,
w której znajdują się sale lekcyjne
dla każdej klasy, biblioteka szkolna,
pracownia komputerowa, gabinet
dyrektora szkoły i pokój nauczyciel-
ski, pomieszczenia gospodarcze,
magazyny na pomoce dydaktyczne
czy sportowe, duże i przestronne ko-
rytarze, ale przede wszystkim niedu-
ża, ale własna sala gimnastyczna, co
było marzeniem wszystkich uczniów
i nauczycieli. Całość utrzymano
w pięknych pastelowych barwach,
co stwarza wspaniałą atmosferę do
nauki i pracy.
Ostatni poziom (poddasze do-
budowanej części) zajmuje oddział
przedszkolny. Jest to jedno duże
pomieszczenie przedzielone ścian-
kami działowymi, w wyniku czego
powstało odrębne miejsca do nauki
i do zabawy. To różowe pomieszcze-
nie z niedużymi mebelkami, gdzie
echo dziecięcych zabaw łączy się
z pierwszymi szkolnymi obowiąz-
kami jest najładniejszą klasą w całej
szkole, a może i nie tylko?! Tak, więc
nasza „zerówka” może być dumna ze
swojego własnego kącika.
W sobotę 15 listopada 2003 roku
w naszej miejscowości odbyło się
uroczyste poświęcenie wyremonto-
wanego i rozbudowanego budynku
Szkoły Podstawowej, które rozpo-
częło się mszą świętą w kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem świętego
Marcina, którą prowadził miejscowy