background image
Nr 3 (57) ROK 2005 ISSN 1234-2262 Cena: 4,00 z³
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
15 sierpnia br. w parafii Łapsze
Niżne przewodniczył koncelebro-
wanej mszy św. oraz wygłosił homi-
lię odpustową nuncjusz apostolski
w Kazachstanie Arcybiskup Józef We-
sołowski, wywodzący się z Czorsztyna.
Wewnątrz numeru zamieszczamy wy-
wiad przeprowadzony z nim w trakcie
pobytu w Polsce. jk
Nuncjusz Apostolski
Arcybiskup
Józef Wesołowski
na Spiszu
Na zamku Lubomirskich w Lubowli
Numer Gazety współfinansowany ze środków
Programu Leader+
Szerzej o Programie Leader+ piszemy wewnątrz numeru
Konkurs wiedzy o Spiszu
Tradycyjnie jesienią każdego roku, tym razem 25 października miał
miejsce ogólnospiski konkurs wiedzy o Spiszu. Uczniów spiskich szkół pod-
stawowych gościła szkoła nr 2 w Czarnej Górze (k/Jurgowa) ubiegłoroczny
laureat tego konkursu. Ciąg dalszy na str. 5.
29 września br. w mu-
rach dawnej polskiej wa-
rowni w Lubowli, obecnie
pozostającej w granicach
Słowacji, odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca 350.
rocznicę potopu szwedz-
kiego. Podczas uroczystej
mszy św. poświęcono replikę
polskich insygni koronacyj-
nych, takich samych jakie
były tu przechowywane pod-
czas potopu szwedzkiego.
Ciąg dalszy na str. 6