background image
5
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
Tradycyjnie jesienią każdego roku, tym razem 25 października miał miejsce
ogólnospiski konkurs wiedzy o Spiszu. Uczniów spiskich szkół podstawowych
gościła szkoła nr 2 w Czarnej Górze (k/Jurgowa) ubiegłoroczny laureat tego
konkursu. Jest bowiem zwyczajem, że zwycięska drużyna jest gospodarzem
następnej edycji konkursu. W tegorocznym konkursie wzięły udział trzyosobo-
we zespoły z 12 szkół spiskich: SP nr 1 i nr 2 w Czarnej Górze, z Dursztyna,
Konkurs wiedzy o Spiszu
Frydmana, Kacwina, Krempach, Łapsz Wyżnych i Niżnych, Niedzicy, Nowej
Białej oraz Rzepisk (Grocholów Potok). 36 uczniów z klas IV-VI pisało godzinny
test sprawdzający wiedzę i umiejętności z historii, etnografii, przyrody, kultury
i z zakresu bieżących wydarzeń na Spiszu. Najwięcej punktów zdobyła uczennica
Dominika Sołtys z Trybsza, tuż za nią uplasowały się: Adrianna Złahoda z Czarnej
Góry, Mariola Milaniak z Niedzicy oraz Katarzyna Kania z Rzepisk zajmując
egzekwo II miejsce. Zwycięstwo drużynowe przypadło Szkole Podstawowej
nr 2 w Czarnej Górze, która wedle tradycji konkursu ponownie będzie gościć
uczestników w przyszłym roku.
W drugiej części Konkursu, w czę-
ści recytatorskiej zaprezentowało się
11 uczniów recytujących w gwarze wy-
brane utwory spiskich poetów i pisarzy.
I tak I miejsce egzekwo zajęły Karolina
Błachut z Frydmana i Antonina Bąk
z Kacwina, zaś II miejsce przypadło
Joannie Jezierczak z SP nr 1 w Czar-
nej Górze (k/ Trybsza). Wyróżnienie
otrzymali: Paulina Bizub z Durszty-
na, Dorota Maka z Łapsz Wyżnych
i Sylwester Młynarczyk z Czarnej
Góry. Oceniając uczniów, jury zwró-
ciło uwagę na właściwy dobór tekstu
i jego opanowanie, odpowiednią dykcję
i interpretację wybranego utworu oraz
właściwą dla odmian spiskich gwarę.
W prezentowanych utworach można
było usłyszeć archaizmy gwarowe,
rzadko dziś używane przez mieszkań-
ców Spisza.
Podsumowując warto wspo-
mnieć, że organizatorami Konkursu są
PTTK oddział Gorce w Nowym Targu
z p. Celiną Sordyl na czele oraz ZPS
(od 1991r.) z prezesem Janem Budzem,
nomen omen pochodzącym także
z Czarnej Góry. Organizatorzy są także
sponsorami nagród pozyskując często
do grona sponsorów lokalne władze
samorządowe i miejscowe instytucje
i przedsiębiorstwa. Warto tu zaznaczyć,
ze pamiątkowe nagrody otrzymują
wszyscy uczestnicy konkursu; laure-
aci szczególne wyróżnienia. Wszyscy
uczestnicy konkursu i ich opiekunowie
biorą także udział w wycieczce po
Spiszu i okolicy. W tym roku była to
wyprawa na Słowację, do sądecko-
-spiskich miast: Lubowli, Gniazd
i Podolińca zarządzanych przez polskie
rody Lubomirskich i Zamoyskich.
tekst i foto Julian Kowalczyk
Od lewej: Przewodnicząca konkursu Celina Sordyl (PTTK O/Nowy Targ, Prezes
ZPS Jan Budz, z globusami z ręku zwycięska drużyna z Czarnej Góry
Uczniowie pod Krzyżem Milenijnym na Czarnej Górze,
w środku ks. proboszcz Hubert Kasztelan