background image
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
10
Gimnazjum nr 1 w Krempachach podjęło działania
zmierzające do nadania szkole imienia Ojca Jana Pawła
II. Pomysł ten przedstawiono na posiedzeniu Rady Pe-
dagogicznej we wrześniu 2005. Wtedy to związała się
grupa nadzorująca owe poczynania, w skład której we-
szli: mgr inż. Emanuel Brzyzek, mgr Krystyna Dziga,
mgr Łukasz Iżyk, mgr Zofia Łukasz, mgr Ewa Pietrzak,
mgr inż. Wojciech Sołtys, ks. mgr Jacek Wieczorek,
ks. mgr Jan Wróbel. Jednakże w pracę zaangażowa-
li się wszyscy nauczyciele, którzy byli odpowiedzialni
za poszczególne zadania np.: wprowadzenie elementów
nauczania Ojca Świętego do programu wychowawcze-
go szkoły, dekoracje klas i korytarzy, wydanie numerów
okolicznościowych gazetki szkolnej „Z korytarza i oko-
lic”, przeprowadzenie wycieczek „szlakami papieskimi”
oraz zorganizowanie Dnia Papieskiego.
Już we wrześniu przeprowadzono ankietę wśród
uczniów i rodziców, dotyczącą propozycji nadania imie-
nia szkole – zaakceptowaną ją jednogłośnie.
Przygotowania Szkoły do nadania imienia
Ojca Świętego Jana Pawła II
29 września 2005r. delegacja nauczycieli i rodziców
w składzie: ks. mgr Jan Wróbel, mgr Krystyna Dziga,
mgr Zofia Łukasz, mgr Ewa Pietrzak oraz Maria Pietra-
szek, spotkała się z arcybiskupem Stanisławem Dziwi-
szem. Uzyskaliśmy jego akceptację i błogosławieństwo
dla szkoły na działania związane z dalszymi przygoto-
waniami.
18 października 2005r. uwieńczeniem dwumie-
sięcznych działań był apel poświęcony osobie Sługi
Bożego Jana Pawła II. Młodzież gimnazjalna, wspólnie
z ks. mgr Janem Wróblem, przygotowała program, na
który składał się: życiorys Ojca Świętego, fragmenty
wierszy, prozy i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła
II oraz utwory poświęcone Jego Osobie. Towarzyszyły
im piosenki turystyczne w wykonaniu zespołu „d’Efekt”
i pieśni religijne, które zaśpiewał zespół „Hilaritas” pod
kierunkiem mgr Sylwi Basty-Fryźlewicz.
Gimnazjum w Krempachach planuje dalsze dzia-
łania, które zmierzają do nadania imienia szkole. Na-
wiązuje współpracę ze „szkołami papieskimi”, chce
zorganizować Dzień Patrona i konkursy: recytatorski,
plastyczny oraz wiedzy o Ojcu Świętym. Ukoronowa-
niem działań będzie zorganizowanie uroczystości nada-
nia szkole imienia Ojca Świętego Jana Pawła II . Już dziś
z ogromną nadzieją czekamy na tę uroczystość.
Katarzyna Pasionek
Betlejymek 2005
Tradycyjnie w grudniu (18.12. br.) odbędzie się
podsumowanie konkursu na najładniejszą spiską szopkę
oraz aukcja świątecznych stroików, kartek oraz niektórych
szopek. Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie.
Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody pocieszenia,
a wykonawcy wyróżnionych prac nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia prac do poniedziałku 12 grudnia br. w sekre-
tariacie SP w Łapszach Niżnych. Szczegółowych informacji
o konkursie udziela sekretariat: tel. 26 595 47. jk