background image
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
18
Kiedy rok temu zastanawialiśmy się nad wyborem
obszarów, na których można by realizować projekty
w ramach Pilotażowego Programu Leader+, pomyślałem
sobie, że warto by taki projekt zaproponować mieszkań-
com polskiego Spisza. Wiedziałem, że Spisz posiada
swoją bogatą historię, tradycje kulturowe i atrakcyjne po-
łożenie geograficzne. Pamiętałem też, że w latach 60-tych
XX wieku była prowadzona na Spiszu, zakrojona na duża
skalę, akcja harcerska „Spisz”. I w zasadzie to była cała
moja wiedza na temat Spisza. Dziś, w miarę jak poznaję
Spisz i jego okolice, rośnie moja fascynacja tą krainą.
Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współ-
czesność powierzyło mi zadanie opracowania projektu,
w ramach Pilotażowego Programu Leader+, a następnie
koordynację jego realizacji. Wydawało mi się, że zadanie
to jest do wykonania, pomimo uświadomienia sobie wielu
zagrożeń i przeszkód, na jakie mogę natrafić w trakcie
realizacji projektu. Nie przypuszczałem jednak, że sam
projekt, a właściwie sprostanie wymogom, jakie stawia
Program Leader+, będzie aż tak trudne. Najtrudniejsze
w tym wszystkim jest zrozumienie postaw mieszkańców
gmin objętych projektem, ich wzajemnych relacji, ży-
ciowych aspiracji, stosunku do środowiska społecznego,
w którym żyją a także rozumienie ich własnej historii
i wynikających z nich uwarunkowań kształtujących współ-
czesne oblicze spiskiej społeczności.
Im więcej przebywam na Spiszu, słucham miesz-
kańców Spisza i rozmawiam z nimi, tym bardziej jestem
przekonany, że w tej małej krainie tkwi wielki, nie w pełni
odkryty potencjał. Otóż największym dla mnie wyzwa-
niem jest sposób, w jaki można ten potencjał zdefiniować
i wyzwolić.
Jak to zrobić, nie wiem. Ale wiem, że jest to możliwe.
Wiem też, że jest to możliwe tylko wówczas, gdy miesz-
kańcy Spisza uwierzą w swoje możliwości i zdolność do
ciągłego odkrywania coraz to nowych szans na wzboga-
canie swojego życia, właśnie tu na polskim Spiszu.
Jestem przekonany, że ludzie mieszkający na Spiszu
tak jak wszyscy ludzie, mają swoje bardziej skryte lub wy-
powiedziane marzenia. Czasem wydaje mi się, że trudna
codzienność spycha na plan dalszy ich marzenia…
Program Leader+ daje szansę, aby przynajmniej
cząstkę tych marzeń można było zrealizować. To, w jaki
sposób, opisujemy w niniejszej wkładce na gościnnych
łamach czasopisma „Na Spiszu”
1
.
Pomimo, że od pierwszych działań, podejmowanych
w ramach Projektu, towarzyszy mi niepokój o to, czy
w swych oczekiwaniach nie podążamy różnymi droga-
mi - mam na myśli tych mieszkańców Spisza, którzy
już się zaangażowali w realizację Projektu i nas, którzy
w imieniu Stowarzyszenia ten Projekt realizują - to wierzę,
że wspólnie osiągniemy założone cele. To znaczy utworzy-
my Lokalną Grupę Działania i opracujemy Zintegrowaną
Strategię rozwoju Obszarów Wiejskich polskiego Spisza
i okolicy, a w konsekwencji opracujemy projekt i złożymy
wniosek o dofinansowanie jego realizacji w II Schema-
cie Pilotażowego Programu Leader+. Mam też nadzieję,
że ten wspólny nasz, a właściwie Wasz projekt otrzyma
dofinansowanie.
Abym swoje obawy mógł uznać za bezpodstawne,
wiem, że jeszcze wiele muszę się nauczyć o Spiszu i jego
mieszkańcach, zrozumieć, co myślą, gdy mówią i co czują
gdy milczą. Jednym słowem usłyszeć ciszę na polskim
Spiszu. Z takiej ciszy mogą się zrodzić najpiękniejsze
myśli, myśli - idee organizujące mieszkańców Spisza do
działania.
Leszek Leśniak
Usłyszeć ciszę
na polskim Spiszu…
mówi Leszek Leśniak, wiceprezes Stowarzyszenia
Centrum Edukacji „Tradycja i Współczesność”
i Koordynator Projektu
Projekt jest finansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Re-
strukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”
1
W tym miejscu składam serdeczne podziękowanie Zarządowi
Głównemu Związku Polskiego Spisza oraz kierownictwu Redakcji
i osobiście Redaktorowi Naczelnemu Panu Julianowi Kowalczyko-
wi za udostępnienie łam szacownego czasopisma „Na Spiszu”, do
zaprezentowania Programu Leader+ i Projektu „Wsparcie tworzenia
Lokalnej Grupy Działania i opracowania Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich na polskim Spiszu i okolicy, a także
moich osobistych odczuć.