background image
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
24
i zapewnienie wsparcia na ich wdrożenie. Leader zajmu-
je się projektami o umiarkowanej skali, może wspierać
projekty obarczone pewnym ryzykiem, które zazwyczaj
nie znajdują zainteresowania u „klasycznej“ administracji
i instytucji finansowych.
Leader+ w Polsce
Program ten jest realizowany w Polsce pod nazwą
Pilotażowy Program Leader+ i obejmuje swym zasięgiem
wszystkie województwa. Działania objęte Schematem I
polegają na tworzenie lokalnych partnerstw publiczno-
-prywatnych (Lokalnych Grup Działania – LGD) oraz
dokonaniu z inicjatywy środowisk lokalnych analizy
możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opraco-
wanie na tej podstawie zintegrowanych strategii rozwoju
obszarów wiejskich (ZSROW). W tym celu, realizowane
będą działania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze,
służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygoto-
wywania koncepcji rozwoju terenów wiejskich i tworzenia
partnerstw publiczno-prywatnych.
W ramach Schematu II Lokalne Grupy Działania,
posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał
administracyjny niezbędny dla zarządzania środkami
publicznymi, wdrażać będą plany obejmujące wsparcie
realizacji strategii oraz promocję obszarów wiejskich
i animowanie współpracy partnerów lokalnych.
Leader+ w Małopolsce
Jedną z pierwszych inicjatyw mających na celu
promowanie Programu Leader+ i jego wdrażanie na ob-
szarach wiejskich w województwie małopolskim jest Po-
rozumienie Leader w Małopolsce, „WSPÓŁCZESNOŚĆ
i TRADYCJA”. Misją Porozumienia jest wspieranie
wielofunkcyjnego, zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich w Małopolsce, poprzez pobudzanie aktywności
środowisk lokalnych w kierunku tworzenia partnerstw
publiczno-prywatnych (Lokalnych Grup Działania – LGD),
oraz pomoc i doradztwo w zakresie opracowywania Zin-
tegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ZSROW), a także wsparcie eksperckie na etapie realizacji
Strategii dla jak najlepszego wykorzystania potencjału
rozwojowego danego obszaru, stworzenia warunków do
realizacji indywidualnych dążeń mieszkańców i poprawy
ich konkurencyjności wsi jako miejsca zamieszkania
i prowadzenia działalności gospodarczej.
Realizacja misji polega na:
• promowaniu idei Programu LEADER+,
• informowaniu o celach, zadaniach, formach i metodach
działania stosowanych w realizacji projektów objętych
Programem LEADER+,
• doradztwie w zakresie tworzenia lokalnych partnerstw
publiczno-prywatnych,
• szkoleniu uczestników Lokalnych Grup Działania,
• popularyzacji osiąganych efektów w ramach realizacji
ZSROW,
• doradztwie merytorycznym, organizacyjnym i finanso-
wym (w tym fachowa pomoc w przygotowaniu wnio-
sków, opracowaniu biznes planów itp.), dla Lokalnych
Grup Działania przy tworzeniu strategii i ich realizacji,
• gromadzeniu i opracowywaniu doświadczeń we wdraża-
niu Programu LEADER+ w Małopolsce oraz przekazy-
waniu wniosków, opinii i postulatów na temat Programu
LEADER+ do odpowiednich ośrodków decyzyjnych
w kraju i Unii Europejskiej.
Metoda Leader
Wszelkie postępowanie oparte na metodzie Leadera
ma charakter działania:
Lokalnego; bo realizowany program dotyczy danego
obszaru wraz z jego zasobami, potencjałem i słabościa-
mi.
Oddolnego; bo plany działania opracowują ludzie,
którzy będą je realizować.
Wspólnego; bo tworzymy publiczno-prywatne part-
nerstwo na poziomie lokalnym, w celu opracowania stra-
tegii rozwoju, planów działania i realizacji projektów.
Innowacyjnego; bo poszukujemy nowych, sku-
teczniejszych na danym obszarze metod rozwiązywania
problemów.
Kompleksowego; bo łączymy działania z różnych
dziedzin życia społecznego i gospodarczego.
Edukacyjnego; bo uczymy się od siebie poprzez
tworzenie sieci powiązań i współpracy pomiędzy różnymi
podmiotami realizującymi działania na rzecz rozwoju
w celu wymiany doświadczeń.
Odpowiedzialnego; bo ponosimy odpowiedzialność
za zarządzanie finansami i realizacją projektów.
Elastycznego; bo podejmowane działania, powinny
się zmieniać w taki sposób by dostosowywać się do aktu-
alnych potrzeb, których realizacja służyć będzie zawsze
lokalnej społeczności.
Podejmujemy inicjatywę LEADER+ w MAŁOPOL-
SCE „WSPÓŁCZESNOŚĆ i TRADYCJA“ – mówią
członkowie Porozumienia - w przekonaniu, że mieszkańcy
wsi małopolskiej, w tym rolnicy, przedsiębiorcy, osoby
publiczne, lokalne organizacje i wszyscy, którym leży
na sercu wspólne dobro, będą mieć swój znaczący udział
w zagospodarowywaniu wiejskiej przestrzeni kraju - nie
tylko wypełniając swoje codzienne obowiązki, ale czyn-
nie włączając się jako animatorzy życia wiosek i osad
podtrzymujący więzi społeczne i rodzinne, a także jako
depozytariusze wiejskiego dziedzictwa kulturowego.