background image
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
22
W lutym 2004
roku Stowarzysze-
nie przygotowało
piętnasto-osobową
grupę wykładowców
do przeprowadzania
zajęć warsztatow-
ych z zakresu działań
objętych wsparciem
finansowym UE, adre-
sowanych do rolników.
Zespół wykładowców
przeprowadził szko-
lenia na 11 kursach
dla 480 uczestników.
Stowarzyszenie opracowało materiały szkoleniowe dla wyżej wymienionych
szkoleń. We wrześniu 2004 roku Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie
warsztatowo - seminaryjne dla przedstawicieli samorządu gminnego i liderów
lokalnych społeczności na temat: "Pilotażowy Program Leader +". W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele 9 gmin z terenu województwa małopolskiego.
Stowarzyszenie Centrum Edu-
kacji Tradycja i Współczesność jest
dobrowolną, samorządną organizacją
posiadającą osobowność prawną.
Powstało 12 lipca 2004 r. Działa na
obszarze Polski zgodnie z przepisami
prawa o Stowarzyszeniach. Współ-
pracuje z organizacjami, instytucjami
i innymi podmiotami w kraju i za-
granicą, może być także członkiem
krajowych i międzynarodowych
organizacji społecznych o podobnym
założeniu programowym. Siedzibą
władz Stowarzyszenia jest Kraków.
Stowarzyszenie opiera swoją działal-
ność na pracy społecznej członków.
Celem Stowarzyszenia jest dzia-
łalność na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich, w tym przede wszystkim:
1. Kształtowanie postaw otwartych
na wiedzę i innowacje w harmonii
z przyrodą.
2. Budowanie ładu informacyjnego
dla środowiska wiejskiego.
3. Utrwalanie świadomości własnego
dziedzictwa kulturowego i czer-
panie z niego dla współczesnych
rozwiązań.
4. Wspieranie lokalnych inicjatyw
zgodnych z celami stowarzysze-
nia.
5.Tworzenie układów sprzyjają-
cych przełamywaniu granic geo-
graficznych, administracyjnych
i pokoleniowych.
6. Ułatwianie nawiązywania partner-
skich kontaktów międzyludzkich.
W szeregach Stowarzyszenia
znajdują się doświadczeni działacze
samorządowi, doradcy rolni, nauczy-
ciele szkół rolniczych, dziennikarze,
eksperci Programu SAPARD, a także
grupa młodzieży - absolwenci wyż-
szych uczelni z kierunków rolniczych
i pokrewnych.
Mimo niezbyt jeszcze długiej
działalności Stowarzyszenie Centrum
Edukacji Tradycja i Współczesność
posiada już doświadczenie w zakresie
realizacji projektów.
Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność
W październiku i listopadzie 2004 roku Stowarzyszenie, we współpracy
z samorządami gmin: Bukowina Tatrzańska, Nowy Targ i Łapsze Niżne przy-
gotowało projekt pt.: „Wsparcie tworzenia LGD i ZSROW na Spiszu i okolicy”
w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Wniosek o dofinansowanie pro-
jektu został złożony w grudniu 2004 roku, w Fundacji Programów dla Rolnic-
twa (FAPA - instytucja wdrażająca Pilotażowy Program Leader+ w Polsce).
W sierpniu 2005 roku została podpisana umowa pomiędzy Stowarzyszeniem
a FAPA dotycząca realizacji Projektu.
W roku 2005 (luty, marzec) Stowarzyszenie realizowało również projekt
pt. : „Obawy rozwiane, nadzieje spełniane - wieś i rolnictwo po pierwszym roku
członkostwa Polski w UE“ zrealizowany przy udziale środków budżetowych
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu
Otwartego: Prezentacja efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii
Europejskiej UKIE.