background image
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
20
Nie mają jeszcze praw wyborczych, chodzą do szkoły – ale to wcale nie
oznacza, że nie powinni zabierać głosu w sprawach ważnych dla lokalnej
społeczności. W końcu to oni będą żyć w warunkach, jakie dziś są tworzone.
Nic więc dziwnego, że twórcy realizowanego właśnie na Spiszu i w okolicy
projektu w ramach Programu Leader+ umieścili w tym projekcie Plan Mło-
dzieżowy Leader+.
Jego celem jest kształtowanie obywatelskich, otwartych postaw młodzie-
ży, poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach towarzyszących głównemu
nurtowi projektu. Dzięki temu młodzież ma możliwość rzeczywistego udziału
w przedsięwzięciach, które mogą wpłynąć na ich przyszłość, a także wzbo-
gacać te działania swymi pomysłami. Poza tym zaangażowana w projekt
młodzież wywierać będzie nacisk na osoby dorosłe, powodując aktywizację
społeczności lokalnej.
We wrześniu obyło się pierwsze spotkanie przyszłych młodych liderów
z gmin objętych realizacją projektu. . Do Łapsz Niżnych przyjechali młodzi
w raz z nauczycielami z Gimnazjum nr 1 z Krempach, Gimnazjum w Łapszach
Niżnych, Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze i Zespołu Szkół w Le-
śnicy. Warto podkreślić, że młodzież z Leśnicy reprezentował Zespół Góralski
„Zawaternik”, a Czarną Górę – Zespół Regionalny „Ciardasie”.
Podczas spotkania młodzież zapoznała się z założeniami projektu
i z zadaniami, których mogą się podjąć młodzi liderzy. Uczniowie wypełnili spe-
cjalnie dla nich przygotowaną ankietę, wyrażając w niej m.in. opinię o sytuacji
w ich gminie i przedstawiając plany i marzenia związane z jej przyszłością. Ci,
którzy wyrazili chęć współpracy z realizatorami projektu, na dobry początek
otrzymali „pakiet startowy” – list Koordynatora Projektu zapraszający mło-
dzież do udziału, ankiety, które mają być rozprowadzone wśród mieszkańców
obszaru, informację o działaniach promocyjnych i wiadomość, w jaki sposób
należy zgłaszać pomysły do przygotowywanej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Tyle na początek. Młodym zaproponowano także współpracę z mającą po-
wstać gazetką internetową, najpierw zaś wymyślenie jej tytułu. Najważniejsze
jednak jest to, że teraz uczestnicy Młodzieżowego Leadera mają możliwość
przedstawienia swoich pomysłów i szansę na ich realizację, z pomocą twórców
projektu. Ci ostatni zapowiadają, że praca przy projekcie zostanie uhonorowana
dyplomami, a najaktywniejsi uczestnicy otrzymają symboliczne nagrody.
Młody Leader
Spisz ma swoją, odrębną kulturę,
zabytki i zabudowę, a także – a może
przede wszystkim – ukształtowane
przez tradycję więzi społeczne. Mam
nadzieję, że w efekcie włączenia spi-
skich wiosek do Programu Leader+
powstaną Lokalne Grupy Działania,
dzięki którym powstanie szeroki
program rozwoju tych miejscowości.
Liczę na to, że pojawią się różne ini-
cjatywy, które później przekształcą
się w konkretne projekty. Program
Leader+ jest szansą na zaktywizowa-
nie lokalnych środowisk na terenach
odległych od Nowego Targu. Z docie-
rających do mnie wypowiedzi przed-
stawicieli zainteresowanych sołectw
wynika, że ich mieszkańcy pragną,
aby powstała spójna i realna wizja
rozwoju – zarówno gospodarczego,
z położeniem nacisku na turystykę,
jak i kulturalnego. Oczywiście, na
razie nie mamy żadnych gwarancji,
że to się nam uda. Niektórzy obawiają
się, że w razie niepowodzenia trzeba
się będzie tłumaczyć przed ludźmi.
Ale gdybyśmy żyli tylko obawami,
nic nie można by zrobić. Uważam,
że im więcej przejawimy inicjatywa,
tym większe pojawią się szanse.
Stworzyć wizję
rozwoju
- mówi wójt gminy
Nowy Targ
JAN SMARDUCH