background image
19
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
W
śród metod, przy pomocy których Unia Europejska stymuluje
rozwój obszarów wiejskich, ważne miejsce zajmuje wspieranie
inicjatyw oddolnych. Chodzi o to, aby mieszkańcy brali udział
w planowaniu strategii rozwoju, a także o wyłonienie lokalnych liderów – ludzi
chętnych do wspólnego działania i posiadających pomysły, które do tej pory
z różnych przyczyn nie miały szans na realizację. Taki też jest cel projektu
„Wsparcie Lokalnej Grupy Działania i opracowania Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich na polskim Spiszu i okolicy”, finansowanego
ze środków unijnych.
Projekt jest realizowany na obszarze trzech gmin województwa małopol-
skiego, w powiatach nowotarskim i tatrzańskim. Gminy te to Łapsze Niżne,
Nowy Targ oraz Bukowina Tatrzańska. Celem projektu jest stymulowanie
lokalnych inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich
polskiego Spiszu i najbliższych okolic
py będą wspierani przez ekspertów
i doradców CETiW; Stowarzyszenie
przeprowadzi również szkolenia dla
członków LGD oraz zapewni wspar-
cie techniczne i pomoc w przygoto-
waniu niezbędnych ekspertyz.
Podczas spotkań Grupy Inicja-
tywnej, jakie w ramach Projektu już
zostały zorganizowane, ich uczest-
nicy dowiedzieli się o założeniach
i celach Programu Leader+ oraz
o zasadach, na jakich funkcjonować
ma ten program. Ustalono także
szczegółowe zadania dla członków
Grupy, m.in. przygotowanie infor-
macji ważnych dla promocji obsza-
ru, które posłużą do przygotowania
informatora. Uzgodniono zasady
przesyłania ulotek do poszczególnych
gospodarstw i omówiono sposoby
organizacji kolejnych zebrań. Został
również wyłoniony obserwator we-
wnętrzny, czyli osoba, której zada-
niem jest obserwowanie i notowanie
wydarzeń oraz refleksji związanych
z realizacją projektu. Została nim
p. Emilia Nowak z Niedzicy. Człon-
kowie Grupy podzielili się także swo-
imi pomysłami na rozwój obszaru;
mówiono m. in. o renowacji szałasów
pasterskich w Jurgowie i o rozwoju
sieci internetowej.
Równolegle do powyższych
działań prowadzona jest akcja infor-
macyjno-promocyjna. Do wszystkich
gospodarstw domowych obszaru
objętego projektem rozesłana zo-
stała ulotka informująca o jego
założeniach. Przygotowano również
informator szczegółowo omawiający
działania związane z projektem oraz
prezentujący i promujący rejon pol-
skiego Spisza i okolicy. Tę ostatnią
część informatora przedstawiono
także podczas Targów Polagra Farm
w Poznaniu w październiku br., pro-
mując w ten sposób region na skalę
ogólnopolską. Informacje o projekcie
są obecnie dostępne także na www.
cetiw.prv.pl. Natomiast trzecim, osob-
no omówionym elementem projektu,
jest Plan Młodzieżowy Leader+ .
Strategia dla Spisza
i okolic
W ramach projektu realizowane są trzy grupy zadań. Powstała już Grupa
Inicjatywna, która współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tra-
dycja i Współczesność. Chęć udziału w pracach tego gremium może zgłosić
każdy mieszkaniec obszaru objętego projektem, a pierwszym efektem tych
prac będzie utworzenie Lokalnej Grupy Działania (LGD). Kandydaci do dzia-
łań w ramach LGD są wyłaniani podczas otwartych zebrań informacyjnych,
odbywających się w każdej miejscowości, a także podczas indywidualnych
kontaktów z sołtysami. Na tych spotkaniach każdy może podzielić się swoimi
uwagami na temat problemów, które utrudniają życie mieszkańców i rozwój
lokalny, a także zgłosić swoje pomysły na rozwiązanie tych problemów.
Podstawowym zadaniem LGD będzie przygotowanie Zintegrowanej Strate-
gii Rozwoju Spisza i okolicy, skonsultowanie jej z lokalnymi środowiskami,
a następnie zatwierdzenie. W trakcie realizacji tego zadania członkowie Gru-