background image
13
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
15 i 16 stycznia odbywały się jubileuszowe XV Spi-
skie Zwyki organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Niedzicy. Jest okazja do podsumowania i refleksji.
W 1991 r. Zwyki zorganizowane zostały po raz pierwszy
i przez kilka lat był to jednodniowy przegląd zwyczajów
regionalnych prezentowanych przez zespoły z całego
Spisza. Od 1996 r. Zwyki są imprezą dwudniową. Posze-
rzona została o konkursy : gawędziarzy, instrumentalistów
skrzypków i solistów śpiewaków. Poszerzenie podyk-
towane było wieloma celami, a najważniejszy z nich to
zachęta dzieci i młodzieży do podejmowania nauki gry
na skrzypcach i czynnego uczestniczenia w kultywowaniu
tradycji.
od zapomnienia wiele zwyczajów i obrzędów, a do tego
przyczyniły się również systematycznie odbywające się
Spiskie Zwyki oraz praca instruktażowa Pani Aleksandry
Boguckiej (etnomuzykologa) i Pani Janiny Kalicinskiej
(etnochoreografa) - znanych regionalistów i badaczy Spi-
sza z kierownikami zespołów, za co jesteśmy im ogromnie
wdzięczni. Słowa uznania i podziękowania należą się
również nauczycielom, dyrektorom, którzy w swoich
szkołach prowadzą zespoły i przygotowują młodzież do
konkursów.
Jubileuszowe spotkanie zobowiązuje organizatora
do skierowania słów podziękowań również pod adresem
sponsorów a mianowicie : Wójta Gminy Łapsze Niżne,
Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu,
Zespołu Historyków Sztuki- muzeum na zamku w Niedzicy,
Cukierni Państwa Kiedziuchów w Łapszach Wyżnych.
W tegorocznych Zwykach uczestnicy konkursów
zdobyli następujące miejsca
w konkursie instrumentalistów
Kategoria mistrzów
Jan Pacyga z Kacwina i Karol Żołądek z Frydmana-
równorzędne I miejsca
Kategoria młodzieżowa:
- pierwsze miejsce otrzymał Grzegorz Kowalczyk z Łapsz
Niżnych
- trzy równorzędne II miejsca - Małgorzata Zapleta
i Magdalena Wojtas z Jurgowa oraz Sylwia Kiernoziak
z Czarnej Góry
- trzecie miejsce - Danuta Milaniak z Frydmana
Kategoria dziecięca:
- trzy równorzędne pierwsze miejsca otrzymały: Adrianna
Złahoda z Czarnej Góry, Magdalena Pirchała z Łapsz
Niżnych i Joanna Jezierczak z Czarnej Góry
Młodzi wykonawcy podczas omawiania swojego występu
przez jurorów
JUBILEUSZOWE ŚPISKIE ZWYKI
Kapela spiska, od prawej: Jan Pacyga (prym), Grzegorz Kowalczyk,
Kamil Kowalczyk, Marcin Fic, Maciej Rzepiszczak,
Piotr Kapołka (basy), Niedzica-Zamek 15.01.2005 r.
Z satysfakcją można uznać, że cele te zostały
osiągnięte dzięki m. in. systematycznej pracy naszych
najstarszych mistrzów jak: Seweryn Bizub, Jan Pacyga,
Karol Żołądek, za co należy im się wysokie uznanie
i podziękowanie.
W ostatnich trzech latach w konkursach uczestni-
czyło po 40 i ponad 30 osób, gdzie większość stanowiła
właściwie młodzież. Chcą grać, śpiewać i opowiadać po
spisku. Zdaniem cenionych ekspertów robią to na wyso-
kim poziomie.
W przeglądzie co roku udział biorą wszystkie zespoły
działające na terenie Spisza. W ciągu 15 lat ich liczba się-
gała od 8- 12. Sukcesywnie powstawały nowe zespoły. Na
terenie naszej gminy nie ma już miejscowości, która nie
zaprezentowałaby się na „Zwykach”. Ostatnie dołączyły
Trybsz i Łapszanka. Jest to miłe, bo tam wraca do życia
rodzima kultura. Część zespołów może już poszczycić
się bardzo wysokim poziomem artystycznym, wieloma
sukcesami poza gminą i regionem. Prezentują spiski
folklor w kraju i zagranicą. Dzięki pracy zespołów ocalało