background image
9
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
W KACWINIE
• Szkoła zdrowa, bezpieczna, z tradycjami, przyjazna
dziecku, rodzinie, środowisku.
• Szkoła kształci i wychowuje w duchu tolerancji, demo-
kracji, wolności wyznania i sprawiedliwości.
• Szkoła daje uczniowi możliwość samorealizacji poprzez
ścisłą partnerską współpracę z rodzicami.
• Szkoła dba o rozwój duchowy, fizyczny i emocjonalny
ucznia.
W szczególności poprzez:
• Stworzenie systemu promowania i motywowania
uczniów i nauczycieli.
• Organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów,
nauczycieli i środowiska lokalnego w rodzinnej at-
mosferze.
• Prowadzenie zajęć atrakcyjnymi metodami z zastoso-
waniem najnowszych osiągnięć pedagogicznych i dy-
daktycznych.
• udział w akcjach typu sprzątanie świata, akcja posesja,
zbiórka surowców wtórnych,
• organizacja festynów, spotkań towarzyskich, wycieczek,
• zapoznanie uczniów z pracą urzędów,
• nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania
z nauczycielami, uczniami z okazji np. uroczystości
szkolnych,
2. Administracja państwowa (Sąd Rejonowy w Nowym
Targu, kurator, policja, Straż Graniczna )
• współpraca z kuratorem,
• udział w zajęciach prowadzonych przez policję, Straż
Graniczną na temat: bezpieczeństwo ruchu drogowego,
przeciwdziałanie agresji i przestępczości, profilaktyka
uzależnień)
3. Placówki kulturalne i oświatowe ( Miejski Dom Kul-
tury w Nowym Targu, Muzealny Zespół Zamkowy
w Niedzicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach
Niżnych , Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nie-
dzicy, Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Targu,
Pieniński Park Narodowy)
• Ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i w re-
gionie.
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
LOKALNYM
Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju
osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpo-
wiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowan-
ków do właściwych wyborów życiowych.
Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społecz-
ne i zawodowe, szkoła współpracuje z następującymi
instytucjami, zakładami pracy i organizacjami społeczny-
mi:
1. Władze samorządowe (sołectwo, gmina, starostwo)
• uczestnictwo w spektaklach teatralnych, lekcjach mu-
zealnych, audycjach umuzykalniających,
• udział w konkursach organizowanych przez placówki
kulturalno – oświatowe,
• wyjścia do kina, muzeum, na spektakle i przedstawie-
nia,
• lekcje biblioteczne.
4. Placówki oświatowo- opiekuńcze ( Poradnia Psycholo-
giczno – Pedagogiczna, Poradnia Uzależnień, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
• pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce
i zachowaniu,
• pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych,
• udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej.