background image
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
8
Kacwin oficjalnie i prywatnie. Oficjalnie gościł w Kacwi-
nie w 1968 roku podczas Peregrynacji Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej i w 1970 roku dokonując aktu
Wizytacji Kanonicznej Parafii.
Znacznie częściej przybywał do Kacwina nieoficjal-
nie odwiedzając ówczesnego proboszcza, księdza Andrze-
ja Walenia, z którym łączyły Go więzi przyjaźni. Wszyst-
kie te spotkania ( prywatne i oficjalne) mają mieszkańcy
wioski w pamięci i starannie przechowują fotografie
z tego okresu jako swego rodzaju „relikwie”. Część z tych
fotografii ofiarowali dla szkoły i stąd wspaniała ekspo-
zycja na głównym korytarzu szkoły „Kardynał Wojtyła wśród
nas”. Marzenia o patronie spełniły się 23 maja 1998 roku,
kiedy to szkoła otrzymała imię Ojca Świętego Jana Paw-
ła II. W trzy lata później, 26 maja 2001 roku, dzięki
ofiarności mieszkańców Kacwina i rodaków zza oceanu
został poświęcony sztandar szkoły. Szkoła od roku 2001
należy do Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Wspólne
konkursy, spotkania, zjazdy, życzenia dla Ojca Świętego,
modlitwa to owoc pracy i zaangażowania także naszych
uczniów i nauczycieli.
Patron naszej szkoły Ojciec Święty Jan Paweł II,
którego uznajemy za najwyższy autorytet w dziedzinie
wychowywania i nauczania daje nam, jako swe dziedzic-
two najpełniejszy obraz integralnego wychowania czło-
wieka do wolności. Zasadą tego wychowania jest służba
osobie, aby wzrastała w swoim człowieczeństwie.
„Względem Ciebie Bóg ma pewien plan, że Ty ist-
niejesz w zamyśle nieskończonej wartości, że Ty masz
znaczenie w oczach bożych jako niepowtarzalna indywi-
dualność”.
Jan Paweł II
WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
W KACWINIE
„ Nie lękamy się szukać prawdy o sobie i otaczającym
nas świecie, bo przyszłość świata, Kościoła , Polski, Ka-
cwina zależy od nas.
Podmiotowość ucznia i nauczyciela rozumiemy jako
swobodę w działaniu wyrażającą się wyznaczaniem sobie
celów, podejmowaniem decyzji, wykonywaniem działań
i sprawdzaniem wartości własnych osiągnięć.
Szanujemy indywidualne potrzeby, uczucia, docenia-
my swoistą wartość i odrębność każdego ucznia.
Jesteśmy otwarci na innowacje i eksperymenty pe-
dagogiczne.
W naszych działaniach dydaktyczno-wychowaw-
czych rodzice pełnią wspierającą, współtworzącą i moty-
wującą rolę.”
Ks. kardynał Karol Wojtyła przed kościołem parafialnym w Kacwinie w 1970 r.