background image
7
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Kacwinie
Prezentacje szkó³
Kacwin to malowniczo położona w dolinie potoku Kacwinianka miej-
scowość, należąca do najpiękniejszych i najstarszych wsi Polskiego Spisza.
Historyczne wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV wieku.
Znajdują się tutaj zabytkowe obiekty: kościół parafialny pod wezwaniem
Wszystkich Świętych z początku XV wieku z barokowo – rokokowym wy-
posażeniem wnętrza, przydrożne kapliczki, „sypańce” czyli spichlerze oraz
pozostałości 200-letniego młyna-tartaku napędzanego kołem wodnym.
Na Potoku Kacwińskim w centrum wsi można spotkać największe
w okolicy, malownicze wodospady,w tym największy „Mynarzko Bania”.
HISTORIA SZKOŁY
Dane źródłowe mówią o początkach szkolnictwa w Kacwinie już od roku
1650.
Szkołą kierował wtedy proboszcz, a w pracy pomagał mu organista.
Niestety, w 1757 roku wybuchł we wsi ogromny pożar, w czasie którego
spłonęła także drewniana szkoła.
Następna, również drewniana, przetrwała do roku 1814, kiedy to posta-
wiono staraniem i znacznym nakładem własnym Ks. Udrańskiego, wykonany
z trwałego materiału, budynek, w skład którego wchodziła: izba i kuchnia dla
organisty, jedna klasa dla dzieci zaopatrzona w ławki i tablicę tzw. „Organi-
stówka”.
22 czerwca 1896 roku poświęcono kamień węgielny pod budowę nowej
szkoły katolickiej, a budową zajęła się sama gmina za radą ówczesnego pro-
boszcza, Ks. Jana Czeperika.
Budynek ten służył 100 lat ...
TERAŹNIEJSZOŚĆ SZKOŁY
W 1996 został oddany do użytku obecny budynek szkolny, wybudowany
ze środków budżetu gminy przy dużym wkładzie społecznym mieszkańców
Kacwina. Uroczystego poświęcenia dokonał Ks. Stefan Stypuła, obecny pro-
boszcz parafii i katecheta tutejszej szkoły.
Nauczaniem i wychowaniem
uczniów klas I – VI zajmuje się pro-
fesjonalna kadra pedagogiczna, na
czele z dyr. szkoły mgr Anną Cisak.
Bazę szkoły stanowi 6 sal lekcyj-
nych, pracownia komputerowa
z dostępem do internetu, świetlica
profilaktyczno-wychowawcza, bi-
blioteka z czytelnią, klasa korekcyj-
no - kompensacyjna, siłownia, boisko
sportowe.
W szkole działa Samorząd
Uczniowski, Spółdzielnia Uczniow-
ska, Szkolna Kasa Oszczędności,
Uczniowski Klub Sportowy „Jodeł-
ka”, Koło Wiedzy o Patronie, Chór
Szkolny, Dziecięcy Zespół Regional-
ny „Majowy Wierch”, kółka przed-
miotowe i artystyczne tworząc Szkol-
ny System Zajęć Pozalekcyjnych
rozwijających talenty, zainteresowa-
nia, postawy i umiejętności społeczne
oraz organizatorskie uczniów.
Do tradycji szkolnych należą:
• Apel Papieski – 16 dnia każdego
miesiąca na pamiątkę wyboru Księ-
dza Kardynała Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową,
• Rodzinny Festyn z Patronem –
w rocznicę urodzin Ojca Świętego
i nadania imienia szkole,
• Nabożeństwa w intencji Ojca Świę-
tego – majowe i różańcowe,
• Ślubowanie klasy pierwszej,
• Jasełka szkolne,
• Imprezy „Andrzejkowe”, „Mikołaj-
kowe”, „Choinka”,
• Pierwszy Dzień Wiosny,
• Dzień Ziemi, Dni Książki, Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Matki,
Dzień Nauczyciela, Dzień Sportu.
• Pożegnanie absolwentów.
PATRON SZKOŁY
OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
Już w trakcie budowy nowego
budynku szkolnego zrodziła się myśl,
aby Patronem nowej szkoły był Oj-
ciec Święty Jan Paweł II. A to dlatego,
że Jan Paweł II jako Pasterz Kościoła
Krakowskiego wielokrotnie odwiedzał
Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej w Kacwinie podczas uroczystości nadania
imienia Jana Pawła II, 26 maja 2001 roku