background image
„Na Spiszu” nr 1 (55) 2005 r.
22
Cena kształtowała się następująco: w przedziale
wagowym 10-14 kg - 9,13 zł. a w przedziale wagowym
14-18 kg - 8,40 zł. za kilogram żywej wagi. Na cenę
mają również wpływ różnice kursowe euro w stosunku
do złotego. Cena nie spełniła nadziei i nadal aktualne jest
pytanie: jak długo jeszcze trzeba czekać aby tradycyjna
i wręcz kultowa gospodarka pasterska na terenach gór-
skich została doceniona? Cena jagniąt nie zapewnia już
opłacalności hodowli, jeśli zatem znikną dotacje krajowe,
zniknie także owca z naszego krajobrazu. Bo choć w ser-
cu rolnika rozterka, to życie nakazuje zająć się zajęciem
bardziej opłacalnym. Mało kto przejmuje się faktem,
że upadek gospodarski pasterskiej w perspektywie spowo-
duje straty ekologiczne, a zarazem degradację kulturową
i turystyczną regionu.
W 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej,
z czym wiązała się nadzieja, że będzie lepiej. Prawdą jest,
że na konta rolników przyszły dopłaty, ale jakże również
podrożały maszyny, nawozy i paliwa. Okazało się przy
tym, że ceny żywności
poszły w górę, ale nie
poszły za tym zarobki
konsumentów. Rolnik
nadal więc nie dostaje
odpowiedniej ceny za
mleko i za wyhodowane
zwierzęta.
D l a t e g o m i m o
niezadowolenia także
i w tym roku rolnicy
zmuszeni będą wypeł-
niać wnioski o dotacje
bezpośrednie, aby uzy-
skać wsparcie finan-
Kazimierz Tischner podczas
klasyfikacji jagniąt
sowe z tytułu obrabia-
nych gruntów rolnych.
Wnioski należy skła-
dać w terminie do 15
maja 2005 roku. Potem
za każdy dzień zwłoki
z dotacji potrącany bę-
dzie 1 % przysługu-
jącej kwoty. Formu-
larze wniosków moż-
na dostać placówkach
Agencji Rozwoju i Mo-
dernizacji Rolnictwa;
w Czarnych Dunajcu
dla rolników z powiatu
nowotarskiego i w Zakopanem dla powiatu tatrzańskie-
go. Druki dostępne są również w internecie na stronie
www.arimr.gov.pl. Wypełnianie wniosków w tym roku
będzie ułatwione bowiem Agencja przysyła pocztą czę-
ściowo przygotowany druk wykorzystując jako bazę
danych wniosek złożony w 2004 roku. Podobnie jak rok
temu złożone wnioski będą kontrolowane losowo pod
kątem zgodności ze stanem faktycznym. Jan Budz
Jan Janczy dyr. Związku Hodowców
Owiec nieodłącznie z telefonem
Skup jagniąt w Czarnej Górze - punkt skupu GS Bukowina T.
SPROSTOWANIE
W artykule o Krempachach w cyklu prezentacje wsi
w ostatnim numerze naszej gazety zabrakło podpisu
pod fotografiami w kolejności pod 2, 4 i 6. Autorem
tych zdjęć jest Jan Krzysztofek a nie jak podaliśmy
na końcu artykułu Zofia Łukasz. Za pomyłkę i błędną
odmianę nazwiska autora w treści artykułu serdecznie
przepraszamy.
Redakcja
Jak co roku zapraszamy do Czarnej Góry na zawo-
dy modeli szybowców zdalnie sterowanych, tym razem
odbędą się w dniach 21 i 22.05.2005 r.
W skrócie konkuren-
cja ta polega ona na tym,
aby każdy z uczestników
w jak najkrótszym czasie
przeleciał odcinek 1 km
(10 przelotów po 100 m).
Jest to konkurencja bardzo
widowiskowa, ponieważ
modele osiągają prędkość ok. 100 km/h! Zawody są
organizowane przez modelarzy z Nowego Targu i Za-
kopanego. Zawody odbędą się tylko przy wietrze powyżej
3 m/s dlatego będą potwierdzone dwa dni wcześniej na
stronie internetowej: www.f3f.pl . Wszystkich pasjonatów
modelarstawa zapraszamy!
ZAPRASZAMY NA ZAWODY
MODELI SZYBOWCÓW ZDALNIE STEROWANYCH