background image
11
„Na Spiszu” nr 1 (51) 2004 r.
, II miejsce w turnieju piłki nożnej o Puchar Starosty No-
wotarskiego,
Szkoła obecnie uczestniczy w wymianie międzyna-
rodowej ze szkołą w Austrii, czego dotychczas efektem był
wyjazd 15 uczniów na tygodniowy pobyt w Riegersburg
oraz obecnie poczynione są przygotowania do kolejnego
wyjazdu w marcu br. 15 uczniów do austriackiej szkoły.
W ramach rewizyty uczniowie z Austrii odwiedzili nas
w czerwcu 2003 roku.
We wrześniu 2001 roku gościliśmy dwóch nauczy-
cieli z Norwegii w ramach wymiany nauczycieli a w maju
dwóch naszych nauczycieli udało się też w ramach takiej
wymiany do Norwegii, gdzie uczyli dzieci norweskie
nt. kultury polskiej i spiskiej. Uczniowie mieli okazję do
aktywnego używania języka obcego w kontekście życia
szkolnego.
Niewątpliwie należy pokreślić aktywny udział
Rady Rodziców w składzie: Alojzego Miśkowicza,
Renaty Czarneckiej, Małgorzaty Grywalskiej, Elżbiety
Góra, Moniki Kapołki oraz Władysławy Knutel pod prze-
wodnictwem Stanisława Tkaczyka. Bez pomocy i zaan-
gażowania Rady Rodziców, wiele przedsięwzięć takich
m.in. jak: montaż żaluzji w szkole, mini pracownia inter-
netowa, nagrody za osiągnięcia uczniów itd., nie udałoby
się zrealizować.
Paweł Dziuban - Dyrektor Gimnazjum
w Łapszach Niżnych
Gimnazjum w Łapszach Niżnych w dniach od
11 do 16 stycznia 2004 r. gościło kilku dyrektorów szkół i
nauczycieli z Austrii, Estonii, Finlandii, Norwegii i Słowe-
nii. Spotkanie to miało charakter roboczy, głównym jego
zadaniem było opracowanie tematu projektu, celu, formy
i sposobu realizacji współpracy między szkołami.
Międzynarodowa współpraca zakończyła się
wypracowaniem odpowiedniej treści, która została
umieszczona w aplikacji, jaką musi przedłożyć każda ze
szkół ubiegających się o akces realizacji europejskiego
projektu. Współpraca ta odbywa się w ramach realizacji
programu Socrates Agencji Rozwoju Systemu Edukacji.
Głównym celem projektu jest motywacja uczniów
do nauki języków oraz przygotowanie ich do funkcjono-
wania i życia w zjednoczonej Europie, w tym między
innymi do kształcenia się i szukania tam pracy. Projekt
ten kładzie nacisk na unifikację w procesie jednoczenia
się Europy, ma uczyć młodzież tolerancji, zwraca uwagę
na dziedzictwo swojego regionu, daje możliwość otwar-
cia wobec innych i poznania bogactwa innych kultur.
W tym programie przewiduje się wymianę dla uczniów,
nauczycieli i dyrektorów. Językiem obowiązującym jest
angielski. Temat projektu w tym języku brzmi: „Get Fit
for Europe”.
Zagraniczni goście mieli możliwość uczestniczyć
w semestralnym spotkaniu z rodzicami w Gimnazjum,
zwiedzili zamek Dunajec w Niedzicy i w Czorsztynie oraz
Zakopane. Poznali też urok zimy podczas kuligu, w któ-
rym udział wzięła większość nauczycieli z Gimnazjum.
Spotkanie i kontakty jakie się wytworzyły przy-
czynią się niewątpliwie do rozwoju spiskiego Gimnazjum
w Łapszach Niżnych.
Elżbieta Łukuś
ZAGRANICZNI GOŚCIE
W GIMNAZJUM W ŁAPSZACH NIŻNYCH