background image
9
„Na Spiszu” nr 1 (51) 2004 r.
Gimnazjum w £apszach Ni¿nych
Tradycja i nowoczesnośæ
HISTORIA
Historia powstania Gimnazjum i ulokowania szkoły właśnie w Łap-
szach Niżnych to historia debat toczących się na sesjach Rady Gminy od
roku 1998, kiedy to Ministerstwo Edukacji Narodowej ujawniło szczegóły
reformy oświatowej. Dyskusje były przepełnione argumentami, tym bardziej,
iż do decyzji Rady Gminy należała racjonalizacja sieci szkolnej na terenie
Gminy. Ostatecznie zdecydowała uchwałą, iż na terenie Gminy powstanie
jedno gimnazjum z oddziałem zewnętrznym we Frydmanie. W 2000 roku
oddział zewnętrzny został włączony do nowo utworzonego Zespołu Szkół
we Frydmanie.
Wiosną 1999 roku Zarząd Gminy Łapsze Niżne spośród złożonych
kandydatur wybrał mgr Pawła Dziubana na Dyrektora Gimnazjum i zlecił mu
organizację pracy tejże jednostki, w tym m.in. zatrudnienie kadry nauczyciel-
skiej i obsługi nowej szkoły. Wciąż przed nowo mianowanym dyrektorem
szkoły stała otwarta sprawa ukończenia prac przy nowym budynku oraz
jego wyposażenia. Zdając sobie sprawę z trudności finansowych Gminy ze
względu na fakt iż duża część środków została przeznaczona na ukończenie
budynku, Dyrektor Gimnazjum podjął działania zmierzające do pozyskania
dodatkowych środków przeznaczonych głównie na utworzenie pracowni kom-
puterowej, m.in. składając odpowiedni wniosek do MEN w ramach Programu
Pracownia Internetowa w każdym Gimnazjum.
Pozyskując kilku sponsorów z początkiem września udało się urucho-
mić mini pracownię komputerową składającą się z 7 stanowisk komputero-
wych dzięki hojności Zespołu Zbiorników Wodnych i Zespołu Zamkowego
w Niedzicy oraz pomocy lokalnych przedsiębiorców: Państwa Nowaków
z Łapsz Niżnych, Państwa Kiedziuchów z Łapsz Wyżnych, Państwa Bizubów
z Trybsza.
W 2000 roku szkoła została zakwalifikowana, dzięki staraniom Dy-
rekcji i Rady Pedagogicznej Gimnazjum do Programu Socrates, nawiązując
współpracę ze szkołami austriackimi i norweskimi. Efektem tej współpracy
było wydanie broszury w języku angielskim na temat sytuacji na rynku pracy
w poszczególnych krajach oraz działaniom szkoły w zakresie przygotowania
zawodowego młodzieży w szkołach austriackich, polskich i norweskich.
Ostatnim produktem tej współpracy było wydanie płyty CD prezentującej
poszczególne regiony, w tym Spisza, Styrii i Nordland.
W 2001 roku po złożeniu aplikacji do Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa szkoła została zakwalifikowana do realizacji tego projektu.
Prezentacje szkó³
Efektem tej współpracy było zorgani-
zowanie kursów i przeszkolenie 70
mieszkańców Gminy Łapsze Niżne
a szkoła zyskała dodatkowy sprzęt
audiowizualny i komputerowy.
W roku 2002/2003 szkoła zre-
alizowała następny projekt w ramach
współpracy z ARiMR, tym razem
poświęcony turystyce wiejskiej i wy-
korzystaniu komputera i Internetu do
promocji swojej działalności gospo-
darczej.
W 2001 roku w ramach dzia-
łań związanych z realizacją projektu
szkolnego Programu Socrates został
wydany przy udziale uczniów słow-
nik spiskich wyrazów gwarowych.
W okresie 2002 - 2003
uczniowie w gimnazjum uczyli się
na dwie zmiany ze względu na niewy-
starczającą liczebność pomieszczeń
klasowych. Pomimo takich trudności
w szkole można było zauważyć rosną-
ce zainteresowanie działaniami szko-
ły i przyjazna atmosferą budowana
przez uczniów i nauczycieli.
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Obecnie do Gimnazjum
w Łapszach Niżnych uczęszcza
297 uczniów z siedmiu miejscowo-
ści Gminy Łapsze Niżne (Niedzica
- Zamek, Niedzica, Kacwin, Łapsze
Niżne, Łapsze Wyżne, Łapszanka,
Trybsz). Wśród nauczycieli zatrud-
nionych jest też nauczyciel świetlicy,
opiekujący się dziećmi czekającymi
na autobus szkolny czy tez na zajęcia
lekcyjne. Opiekę w czasie dowozu
dzieci do szkoły sprawują dwie osoby
zatrudnione jako opieka autobuso-
wa. Te dwie funkcje finansowane są
- zgodnie z ustawą o samorządzie tery-
torialnym - z budżetu Gminy.
Budynek szkoły jest no-
woczesny, bo oddany do użytku w
1999 roku a baza szkoły to: biblio-
teka, sale lekcyjne - 10 (dużych),
2 (małe), sala gimnastyczna (duża
i mała), siłownia, sala telewizyjna
(świetlica), pracownia kompute-
rowa, pracownia internetowa w
czytelni, świetlica szkolna. Najwięk-