background image
1
„Na Spiszu” nr 1 (51) 2004 r.
Nr 1 (51) ROK 2004 ISSN 1234-2262
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OLSKIEGO
S
PISZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
W dniu 4 stycznia 2004 r. o godz. 10,00 w Kate-
drze Św. Stanisława w Krakowie na Wawelu, odbyła się
doniosła uroczystość poświęcona pamięci 25 - lecia sakry
biskupiej ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.
Na uroczystość przybyli: biskupi z Rzymu, bi-
skupi przedstawiciele Episkopatu Polski, liczni kapłani
z całej Archidiecezji Krakowskiej, ich magnificencje kra-
kowskich i innych uczelni, delegacje z poszczególnych de-
kanatów i parafii, spora grupa krakowian, w tym również
Bractwo Kurkowe, no i oczywiście ludzie z różnych gmin
i środowisk diecezji Krakowskiej oraz wielu wiernych.
Msza św. koncelebrowana była szczególna, podniosła
i uroczysta.
Jubileusz 25 - lecia
sakry biskupiej
ks. Kardyna³a Franciszka
Macharskiego
Z Pani¹ Mieczys³aw¹ Faryniak przyjaŸni³am siê
przez ostatnie czternaœcie lat jej ¿ycia. Wiele otrzyma³am
od tej niezwyk³ej kobiety winna Jej jestem przynajmniej
to skromne œwiadectwo.
Co mnie najbardziej fascynowa³o u Pani Mie-
czys³awy?
Kiedy J¹ pozna³am mia³a ju¿ 72 lata, ja mia³am
ok. 40 - tu lat mniej, nie przeszkadza³o nam to jednak
zaprzyjaŸniæ siê ze sob¹. Ju¿ od pierwszego spotkania,
zwróci³ moja uwagê Jej szczególny dar czytania w
duszach ludzkich. Po krótkiej rozmowie trafi³a bezb³êd-
nie w sedno sprawy, któr¹ kry³am g³êboko w sercu, a
sposobem w jaki to uczyni³a zdoby³a moje zaufanie.
W miarê bli¿szego Jej poznawania odkrywa³am, ¿e jest
to jakiœ szczególny dar od Ducha Œwiêtego, którego
by³a wielk¹ czcicielk¹. Pierwsz¹ kaplicê poœwiêcon¹
Trzeciej Osobie Trójcy Najœwiêtszej zbudowa³a ko³o
Rajczy na ¿ywiecczyŸnie jeszcze przed rokiem 1935 - to
jest przed przybyciem do Dursztyna.
Moja PrzyjaŸñ
w Duchu Œwiêtym
Widok z Trybszanki na Tatry .
Informacje o Łapszach Wyżnych wewnątrz numeru.
Fot. F. Payerhin
ciąg dalszy na str. 5
ciąg dalszy na str. 4
Fot.
AR
TURO MARI