background image
3
„Na Spiszu” nr 1 (51) 2004 r.
Rok 1938 był dla ówczesnej Polski pamiętny m.in.
dlatego, że poszerzyła swój obszar państwa o ziemię na
południu kraju. Do Polski wróciły ziemie zamieszkałe
przez Polaków na Śląsku Cieszyńskim (Zaolzie) oraz
skrawki obszaru na Spiszu ( Jaworzyna, Leśnica Pieniń-
ska) i Orawie (Sucha Góra i Głodówka). „Słuszność ko-
rekty granic była bezdyskusyjna, ale moment, w którym
próbowano jej dokonać był wyjątkowo niekorzystny”- po-
wiedział na otwarciu seminarium i wystawy w Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowym Targu jeden z organizatorów
- Robert Kowalski. Chciałbym w tym miejscu dodać, że
niecały rok później 1. września 1939 r. na ziemie polskie
wkroczyła armia niemiecka wspierana od południa przez
sojusznicze wojska słowackie w wyniku czego Spisz wraz
z Orawą przeszły w posiadanie Słowacji, zaś reszta Polski
została okupowana przez hitlerowskie Niemcy i czasowo
przez ZSRR.
Sesja naukowa i towarzysząca jej wystawa (otwar-
cie 30.11.2003 r.) miały przybliżyć uczestnikom sympo-
zjum okoliczności i skutki zajęcia w 1938r. przez wojska
polskie wspomnianych ziem. Wśród honorowych gości
sympozjum znaleźli się przedstawiciele władz Czech i
Słowacji: Janka Burianowa - konsul Słowacji w Krakowie
i Alesz Mokrosz - wicekonsul Czech w Polsce. jk
23 stycznia br. została oficjalnie
oddana do użytku duża sala sportowa
o wymiarach 18 na 36 m. przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Łapszach
Niżnych na Spiszu. Wprawdzie w użytko-
waniu sala pozostawała już od początku
bieżącego roku szkolnego, ale oficjalnego
otwarcia dotychczas nie było. Atrakcją
podczas otwarcia sali był towarzyski
mecz polskich siatkarek drugoligowych:
„Wisły” Kraków i „Sandecji” Nowy
Sącz.
jk
Nowa sala
gimnastyczna dla szkół

Historia bli¿sza i dalsza. Zaolzie-Jaworzyna 1938r.
Sympozjum naukowe w rocznicê wydarzeñ