background image
„Na Spiszu” nr 1 (51) 2004 r.
2
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OLSKIEGO
S
PISZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Stanis³aw Budzyñski, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny),
El¿bieta £ukuś, Franciszek Payerhin, Marian Pukañski
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: (0-18) 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza
Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel.: (0-18) 266 48 52, e-mail: mksc@o2.pl
2
25 stycznia na rynku krakowskim
ko³o koœcio³a Mariackiego zaprezentowa³a
siê publicznoœci grupa kolêdników z £apsz
Ni¿nych. W ramach odbywaj¹cego siê od
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia przegl¹du kolêdni-
czego w Krakowie „Spiszacy” zaprezentowali
charakterystyczny dla Spisza zwyczaj chodze-
nia z turoniem, z betlejymkiem czyli szopk¹
i gwiazd¹.
Przegl¹d polskiego kolêdowania zorgani-
zowa³ Ma³opolski Urz¹d Marsza³kowski z Parafi¹
Koœcio³a NMP w Krakowie.
Spotkanie z liczn¹ publicznoœci¹ uœwietni³
koncert spiskiej kapeli.
Tekst i foto Julian Kowalczyk
Spiskie kolêdowanie
w Krakowie
- Miss Ziemi Nowotarskiej 2001
- Miss Małopolski Nastolatek 2001
- Finalistka ogólnopolskiego konkursu „Polska
Dziewczyna” 2001
- Miss foto w konkursie „Miss Bikini International”
2003 (finał konkursu w Budapeszcie)
- Udział w pokazach mody
- Studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydzia-
le Prawa i Administracji
Aleksandra Górska
z £apsz Wy¿nych
Drogi Czytelniku !
Nasza gazeta ukazuje siê dziêki ofiarności ludzi dobrej woli.
Je¿eli uznasz, po przegl¹dniêciu tego numeru gazety, ¿e warto by
by³o wiedzieæ co bêdzie w kolejnym numerze, prosimy Ciê o wsparcie finanso-
we. Zainteresowani jesteśmy równie¿ sta³¹ i doraźn¹ wspó³prac¹ ze wszystkimi
mi³ośnikami i sympatykami Spisza, teksty mo¿na przesy³aæ na adres redakcji lub
drukarni.
Zwi¹zek Polskiego Spisza, 34-4442 £apsze Ni¿ne, NIP 735-24-27-847,
Konto bankowe: Bank Spó³dzielczy w Nowym Targu O/ Niedzica
Nr 88121015-40598-27006-1 z dopiskiem „Na Spiszu”