background image
„Na Spiszu” nr 1 (51) 2004 r.
10
s z y m
o s i ą g n i ę c i e m
i n w e s t y c y j n y m
zakończonym w tym roku szkolnym było oddanie do użytku sali gimnastycznej
o wymiarach 36x18 metrów, z której korzysta również Szkoła Podstawowa
oraz mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne.
Dużym sukcesem było zorganizowanie mini pracowni Internetowej
z dostępem do Internetu dla uczniów w bibliotece szkolnej, co też udało się
zrealizować dzięki pomocy Rady Rodziców działającej prężnie przy gimna-
zjum. Pozostałe środki na ten cel zostały pozyskane z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w ramach organizowanych szkoleń dla mieszkańców
Gminy Łapsze Niżne.
Szkoła wypracowała swoje własne logo, papier firmowy, adres e-mail
oraz stronę internetową, prezentując swoją działalność na zewnątrz (www.
gimlapsze.hg.pl).
Obecną Radę Pedagogiczną Gimnazjum w roku szkolnym 2003/2004
tworzy 27 nauczycieli:
Dyrektor szkoły - mgr P. Dziuban,
J. polski- mgr E. Krygowska, mgr B. Magiera, mgr M. Cieślik,
matematyka- mgr J. Byczyk, mgr A.Gabryś, mgr M. Chwalewski, historia -
mgr E.Łukuś, fizyka, technika - mgr R. Butas, biologia, chemia - mgr B. Ko-
walczyk, biologia - mgr E. Magiera, j. niemiecki - lic. A. Schlegel - Ciężobka,
L. Horoba, j. angielski - P.Krzysik, muzyka - mgr H. Sięka, geografia, wos
- mgr E. Horoba, plastyka - mgr A.Wójtowicz, informatyka - mgr E. Stachu-
ra, mgr P. Dziuban, wychowanie fizyczne - mgr P.Koczocik, mgr W. Słowa-
kiewicz, mgr E.Magiera, biblioteka - mgr J. Żołądek, świetlica - L. Horoba,
A. Stanaszek, pedagog - A. Stanaszek, zajęcia rewalidacyjno - kompensacyjne
- mgr K. Butas, religia- ks. S. Krzuś.
W szkole pracuje 6 pracowników obsługi i 1 pracownik obsługi admi-
nistracyjnej.
-rekreacyjne, j. słowacki, zaj. wyrów-
nawcze. Należy tu podkreślić dobrą
współpracę z organem prowadzącym
w zakresie uzgodnień dotyczących
zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcia pozalekcyjne odbywa-
ją się głównie w poniedziałki i wtorki
w godz. 15.10-16.10.
Tradycją w Gimnazjum stały
się organizowane Dni Otwarte w ra-
mach zebrań z rodzicami, Dni Teatru
w ramach Międzynarodowego Dnia
Teatru, Dni Europejskie organizo-
wane przez Klub Europejski, udział
gimnazjalistów w Zwykach Spiskich
oraz akcje „Sprzątania Świata”.
Nie bez przyczyny tematem
Projektu Socrates stały się elementy
tradycji, folkloru oraz problemów
znalezienia pracy w dzisiejszym
świecie. Efektem dobrego poziomu
nauczania jest fakt, iż nasi ucznio-
wie odnoszą sukcesy w różnych
konkursach przedmiotowych jak np.
Konkurs Wiedzy o Spiszu i Podhalu
(I miejsce - 2002), Konkurs Informa-
tyczny w Mszanie Dolnej (I miejsce),
Konkurs „Młodzież zapobiega poża-
rom” (I i II miejsce- zakwalifikowa-
nie się do eliminacji powiatowych
czy też uzyskanie tytułu Finalisty
przez jedną z naszych uczennic
- Agatę Magierę) w Olimpiadzie z
Matematyki, VI miejsce w Interiadzie
- 2003r., Wyróżnienie w Małopolskim
Przeglądzie Dorobku Gimnazjów,
Wyróżnienie w akcji ,,Zielona bu-
telka”. Turniej o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego (III miejsce w
powiecie nowotarskim), I miejsce w
konkursie „Bliższe ojczyzny - Mało-
polska” - 2003r, I miejsce w Konkur-
sie Solistów i Gawędziarzy ,,Spiskie
Zwyki”, I, II, III miejsce w Przeglą-
dzie Artystycznym Dorobku Szkół,
II miejsce w Konkursie plastycznym
,,Zadbajmy o każdą krople wody”oraz
w imprezach sportowych takich jak
Halowe Mistrzostwa Piłki Nożnej
( I miejsce - 2002,2004, II miejsce -
2004, III miejsce - 2003), Gimnazjada
Piłki Ręcznej Chłopców i Dziewcząt
Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów zapewniamy im
możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i kółkach przedmioto-
wych takich jak: Koło Matematyczne, Koło Przyrodników, Klub Europejski,
Koło Języka Niemieckiego, Koło Miłośników Języka Polskiego, Klub Pla-
styka, Koło Teatralne, Koło Regionalne, Chór Szkolny, Koło Szycia i Haftu,
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”, Koło Geograficzne, Zajęcia Sportowo-