background image
Na Spiszu nr 1 (78) 2011 r.
12
Andrzej Skupień Florek był histo-
rykiem-amatorem, gawędziarzem i po-
etą z Podhala. Do szkoły uczęszczał
tylko przez trzy lata, od dzieciństwa
pracował, w tym na służbie u bogatych
gazdów. Szczególnie ważne dla Skup-
nia Florka były: wskazania dla synów
Podhala Władysława Orkana. Po tej
lekturze postanowił spisać dzieje swo-
jej wsi rodzinnej. Właśnie Biały Duna-
jec – moja wieś rodzinna to dzieło ży-
cia Skupnia Florka. Pracował nad nim
kilkanaście lat, także podczas okupacji
hitlerowskiej. Prowadził poszukiwania
w archiwach krakowskich i lwowskich,
księgach parafialnych, a także przepro-
wadzał liczne wywiady środowiskowe.
Wiersze Skupnia Florka znalazły się
w Antologii współczesnej poezji lu-
dowej. Wydał też tomik poezji „Mi-
łuj Podhale”.
W dniu 27 stycznia 2011 roku
odbył się już XXXV Wojewódz-
ki Przegląd Młodych Recytatorów
i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia
Florka w Białym Dunajcu. Konkurs ma
bogatą historię. W tym roku uczestni-
czyło aż 138 osób z Podhala, Spisza,
Pienin i Orawy. Kilkunastoosobowe
jury pod przewodnictwem prof. dr hab.
Józefa Kąsia oceniło młodych uczest-
ników konkursu. Nagrodzeni mówcy
ze Spisza to:
W kategorii recytacja poezji:
klasy 0-III:
II miejsce – Weronika Kurnat
ze szkoły podstawowej
w Nowej Białej
gimnazja:
wyróżnienie Marcelina Wnęk
z Krempach
W kategorii gawędy:
klasy I-III:
III miejsce – Łukasz Bryja ze szkoły
podstawowej w Łapszach Niżnych
gimnazja:
Wyróżnienie Zofia Majerczak
z Gimnazjum w Łapszach Niżnych
Elżbieta Łukuś
i ks. Marianowi Wanatowi, obecnie proboszczowi parafii pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowym Targu.
Na zamku „Dunajec” otwarta została wystawa fotograficzna
przygotowana przez posłankę Annę Paluch, na której prezentowa-
ne były stare zdjęcia rodzinne z Nowej Białej i Krempach, doku-
mentujące jej spiskie korzenie. Wystawa zaciekawiła gości i uczest-
ników festiwalu.
Publiczność wypełniła sale do ostatniego miejsca, zarówno na
zamku, jak i w sali GOK, żywo reagując i podobnie jak uczestnicy,
a może jeszcze bardziej, przeżywając konkursowe występy. Nie-
zwykle udana impreza, zorganizowana została dzięki Gminie Łap-
sze Niżne, Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy i Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy.
Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie dotacji Gminy Łapsze
Niżne, więc byłoby bardzo trudno, wręcz niemożliwe zorganizować
imprezę bez tego wsparcia – powiedziała Krystyna Milaniak.
Ryszard M. Remiszewski
Spisz nosimy w sercu,
właściwie od urodzenia
Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy
im. Andrzeja Skupnia Florka
Na wojewódzkim konkursie zabłyszczeli młodzi gawędziarze ze Spisza
„Hucy woda w dolinie, śpiywoj Jyndruś dziywcynie”
f
ot. R
yszar
d M. R
emisz
ewski
Dumny z nagrody Łukasz Bryja
f
ot. www
.w
atr
a.pl
Fakty
Na Spiszu