background image
Na Spiszu nr 1 (78) 2011 r.
4
W naszej gminie dotychczasowy
Wójt mgr Paweł Dziuban pozostał
na stanowisku, pokonując swojego je-
dynego kontrkandydata mgr Helenę
Ostrowską. O jego zwycięstwie przesą-
dziło 175 głosów. Ze względu na ilość
kandydatów mogliśmy być pewni, że
nowego Wójta Gminy poznamy już po
pierwszym głosowaniu. Mała różnica
głosów świadczy o tym, że kandydaci
mieli wysokie poparcie mieszkańców.
Szczególną uwagę należy zwrócić na
dość proporcjonalne rozłożenie głosów
w poszczególnych miejscowościach.
W miejscowościach „większych” (Nie-
dzica, Frydman) wygrała Pani Helena
Ostrowska, natomiast w małych, takich
jak Łapszanka, Falsztyn, zdecydowane
zwycięstwo odniósł obecny Wójt.
Sygnałem dla Wójta naszej gminy,
może być to, że należy zwrócić uwagę
w obecnej kadencji na miejscowości tak
zwanego „dolnego Spisza”. W Kampa-
nii wyborczej kandydatów niestety nie
obyło się bez pomówień w stosunku do
obecnego Wójta, które znalazły swój
finał w sądzie.
Oczywiście równocześnie odbyły
się wybory do rad gmin, rady powiatu
i sejmiku województwa. Do rady po-
wiatu nowotarskiego dostał się Jan Ra-
taj – długoletni radny naszej Gminy.
Natomiast wyniki wyborów do Rady
Gminy Łapsze Niżne oraz innych są-
siednich gmin zamieszczone zostały
w poprzednim numerze.
Podsumowując: wybory w Naszej
Gminie przebiegły bez żadnych proble-
mów zgodnie z wszystkimi normami.
Mamy nadzieje, że władza i przywile-
je samorządowców będą wykorzystane
zgodnie z ideą i przeznaczeniem samo-
rządu terytorialnego.
Mariusz Brzyżek
Wyniki wyborów na wójta w poszcze-
gólnych obwodach:
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
21 listopada 2010 roku odbyły się wybory samorządowe – wybory człon-
ków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz
jednoosobowych organów wykonawczych gmin.
KONKURS!!!
NAGRODY ZA POPRAWNĄ
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Gdzie znajduje się kapliczka
ze zdjęcia?
Znajdź ją na mapie Spisza
i przyślij do nas poprawną
odpowiedź!
Po losowaniu wyłonimy zwycięzcę,
który otrzyma nagrody książkowe
z dedykacją od redakcji
„Na Spiszu”.
Odpowiedzi kieruj
na e-mail: naspiszu@interia.pl
lub dzwoń pod nr (18) 265 93 16
Fakty
Na Spiszu
f
ot. ar
chiwum
f
ot. Elżbieta Łukuś
Nowy stary włodarz gminy
- Paweł Dziuban