background image
Na Spiszu nr 1 (78) 2011 r.
10
„Twoje Niebo” z przemyskiego klasz-
toru OO. Karmelitów. Jego członkowie
mówią o sobie, że muzyką i śpiewem
wielbią Jezusa pokazując tajemnicę
piękna Boga Stwórcy. To było więcej
niż tylko śpiewanie – oni grali i śpie-
wali całym sercem i w niecodzienny
sposób pokazali, jak można cieszyć się
śpiewem i muzyką. I mimo stycznio-
wego chłodu nikomu nie było spiesz-
no do końca. W ten niedzielny wieczór
było pięknie i magicznie. Oczywiście
wielkie podziękowania należą się całej
wielkiej grupie osób zaangażowanych
w organizację imprezy – od osób przy-
gotowujących kaplicę i występujących,
po tych, którzy pomogli ogrzać kaplicę,
wsparli finansowo organizatorów i go-
ścili w swoich domach osoby z chóru.
Choć na chwilę Spisz znalazł się
blisko Betlejem, a każdy obecny na
koncercie mógł sam oddać hołd no-
wonarodzonemu, zaś świąteczno no-
woroczne życzenia poszły daleko ze
Spisza nie tylko do Betlejem, ale i na
cały świat. Na koniec pozostaje życzyć
sobie by uchylony w tym czasie kawa-
łek Nieba i radość Bożego Narodzenia
pozostała z nami na cały rok!
Organizatorami koncertu byli:
Ksiądz Proboszcz Parafii św. Kwiryna
w Łapszach Niżnych i zespół SZTAB
oraz osoby współpracujące.
„(…) bo Światło zabłysło nad Zie-
mią, ponieważ narodził się nam Pan.
Niech ta wielka nowina porusza cały
świat i głoszona jest całej ludzkości”
Barbara Kowalczyk
Na niebie świeciły gwiazdy, praw-
dziwa szopka pachniała sianem, a wo-
kół było ciemno i zimowo. W takiej
scenerii prawdziwej spiskiej zimy ko-
lędowano drugiego stycznia w Łap-
szach Niżnych podczas charytatywnego
koncertu kolęd i pastorałek „Ze Spi-
sza do Betlejem”. Charytatywnego, bo
„ZE SPISZA DO BETLEJEM”,
CZYLI NOWOROCZNE KOLĘDOWANIE
W ŁAPSZACH NIŻNYCH
Na scynście, na zdrowie, na to Boze Narodziynie,
Na tyn Nowy Rok, na te wielgie Świynta
na rzecz Michałka Brynczki i Justynki
Molitorys.
Na początku pokazano jasełka
przygotowane i wykonywane przez na-
uczycieli i uczniów łapszańskiego gim-
nazjum na podstawie starych tekstów
w gwarze góralskiej, a przetłumaczo-
nych na gwarę spiską przez nauczyciela
regionalistę Elżbietę Łukuś. Przedsta-
wienie udało się znakomicie, a towarzy-
szące im pastorałki kapeli spiskiej bar-
dzo efektownie wplatały się w klimat
świątecznego czasu. Jasełka zakończyły
życzenia. Zaraz po jasełkach ich wyko-
nawcy kwestowali na rzecz dzieci: Mi-
chałka i Justynki – małych, a tak bardzo
wielkich życiowych bohaterów. Zebra-
ne pieniądze (zebrano w sumie ok. 6
tysięcy) zaraz po podliczeniu i podzie-
leniu przekazano przybyłym na koncert
rodzicom dzieci. Koncertowo, w świą-
tecznym klimacie zagrał SZTAB, deli-
katnie i z uczuciem zaśpiewała Milena
ze Szczepanem, a mocno i z energią za-
grała łapszańska Orkiestra Dęta.
Niespodzianką koncertu był występ
zespołu wokalno-instrumentalnego
Jedyne w swoim rodzaju jasełka w gwarze spiskiej
„Sztab” zagrał dla chorych dzieci
Zawsze obecni muzycy z Łapsz
Fakty
Na Spiszu
f
ot. Jul
ian K
ow
alczyk
f
ot. Jul
ian K
ow
alczyk
f
ot. Jul
ian K
ow
alczyk