background image
Na Spiszu nr 1 (78) 2011 r.
8
nadającej tytuł zasłużonego dla ziemi
spiskiej) oraz Pawłowi Dziubanowi,
Wójtowi Gminy Łapsze Niżne. Prze-
kazano również usprawiedliwienie nie-
obecności Wendelina Habera na zjeź-
dzie, zarazem podziękowano mu za
to, że wraz synem Markiem, posłami
na Sejm i innymi osobistościami pod-
nieśli rangę tejże jakże sympatycznej
uroczystości.
Po udzieleniu absolutorium związ-
ku z upływem kadencji przystąpiono do
wyboru składu organów. Skład przed-
stawia się następująco:
Na funkcję chorążych wybrani
zostali jednogłośnie: Elżbieta Łukuś,
Danuta Madeja, Emilia Nowak, Ma-
rek Skawiński, Marek Nowak i Adam
Święty.
Do programu działania na rok bie-
żący oprócz zobowiązań wynikających
ze statutu ZPS przyjęto także wnioski
z dyskusji:
– kontynuacja wydawania gazety
„Na Spiszu”, dążenie do szybszej reali-
zacji kierunków nakreślonych statutem
i uchwałami ostatnich Zjazdów ZPS,
w szczególności do zacieśnienia współ-
pracy z innymi organizacjami regional-
nymi i społecznymi mającymi podob-
ne cele,
– współdziałanie z Wójtem i sa-
morządem gminy Łapsze Niżne oraz
grupą osób, które chcą zainicjować
działania zmierzające do ratowania sy-
pańców w Kacwinie,
– zainicjowanie i współudział
w przygotowaniu plenerowego przed-
stawienia w 2012 roku z okazji 600-le-
cia (1412- 2012) zastawu Miast Spi-
skich z przybliżeniem opinii publicznej
polskiej obecności na Spiszu,
– uruchomienie własnej strony
internetowej poświęconej działalno-
ści ZPS, promującej Spisz i dobre ini-
cjatywy jego mieszkańców oraz wsi
(gmin) podhalańskich sąsiadujących
ze Spiszem,
– wyciszenie sporów, które byłyby
szkodliwe dla wizerunku regionu, zaś
ewentualne problemy zobowiązano się
przekazywać adresatom pisemnie i bez
zbędnego rozgłosu,
– współpraca z Polskim Towarzy-
stwem Historycznym oddział w Nowym
Targu; uczestniczenie w seminariach,
odczytach organizowanych przez PTH,
– aktywniejsze włączanie członków
ZPS do Rajdu Niepodległościowego,
organizowanego co roku w listopadzie
na terenie Spisza.
W wolnych wnioskach Pan Robert
Kowalski Prezes Towarzystwa Histo-
rycznego zaprosił do uczestnictwa
w dniu 17 grudnia 2010 r. w konferen-
cji oraz otwarciu wystawy poświęconej
Jan Budz (Czarna Góra)
– ponownie Prezesem Zarządu Głównego ZPS
Zofia Łukasz (Krempachy)
Julian Kowalczyk (Łapsze Niżne)
– wiceprezesi ZPS
Elżbieta Łukuś (Niedzica)
– sekretarz ZPS
Emilia Nowak (Niedzica)
– skarbnik ZPS
Wojciech Sołtys (Dursztyn)
Jan Rataj (Kacwin)
– członkowie
Franciszek Payerhin (Łapsze Wyżne)
– przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Janusz Haniaczyk (Bukowina Tatrzańska) – zastępca przew. Komisji Rewizyjnej
Adam Święty (Niedzica)
– członek Komisji Rewizyjnej
Danuta Madeja (Rzepiska)
– przewodnicząca w Sądzie Koleżeńskim
Władysław Kowalczyk (Łapsze Niżne)
– zastępca przew. W Sądzie Koleżeńskim
Maciej Płachta (Trybsz)
– członek w Sądzie Koleżeńskim
150 rocznicy urodzin dra Jana Bednar-
skiego. Pan Franciszek Payerhin skie-
rował do zebranych zapytanie, czy ga-
zeta „ Na Spiszu” spełnia oczekiwania
czytelników. Po uzyskaniu pozytywnej
odpowiedzi, Pan Franciszek Payerhin
zaproponował, żeby czytelnicy dzielili
się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami
na łamach czasopisma.
Pan Jan Rataj zadał pytanie, czy
byłaby możliwość pozyskania środ-
ków unijnych na renowację sypańców
w Kacwinie, zaznaczając, że drewniane
spichlerze znajdują się w bardzo złym
stanie. Pan Rataj zaproponował, aby
następny zjazd ZPS odbył się w Ka-
cwinie – byłaby przy tym również oka-
zja zobaczenia sypańców. Pani Danuta
Madeja zadała pytanie, czy jest możli-
wość pozyskania środków na działal-
ność regionalnego zespołu w Rzepi-
skach – Grocholów Potok. Pani Zofia
Łukasz poprosiła o przekazanie 1% po-
datku na działalność Polskiego Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym. Pani Łukasz
przeczytała wiersz niepełnosprawnego
dziecka pt. „Pomóż”.
Na zakończenie obrad Prezes Jan
Budz prosił, aby przekazać nieobecnym
uznanie za pracę na rzecz Spisza we
współdziałaniu z kolegami z Podhala,
Orawy, Gorców i Pienin. Pogoda bo-
wiem (obfite opady śniegu) uniemoż-
liwiła przybycie szeregu zapowiedzia-
nych wcześniej osób.
Ryszard M. Remiszewski
Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu pod pomnikiem Jana Pawła II
Fakty
Na Spiszu
f
ot. Józ
ef Górka