background image
Na Spiszu nr 1 (78) 2011 r.
6
Bądź szlachetny – zrób paczkę
„Szlachetna paczka – 2010”
21 listopada – miesiąc przed świętami, w całym kraju ruszyła z wielką mocą X edycja
ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”, organizowanej przez Sto-
warzyszenie Wiosna z Krakowa, którego prezesem jest ksiądz Jacek Stryczek. Na
Spiszu paczki pakowali w tym roku łapszańscy gimnazjaliści.
Celem tego niecodziennego przed-
sięwzięcia jest pomoc rodzinom po-
trzebującym, właśnie przed tymi naj-
piękniejszymi i najbardziej rodzinnymi
świętami w roku. Do tej akcji po raz
drugi dołączyło łapszańskie gimna-
zjum, które przygotowało paczki dla
dziewięciu wybranych przez szkołę ro-
dzin z Małopolski i Podkarpacia. Przy-
gotowano ponad 70 różnej wielkości
paczek i paczuszek dla dziewięciu ro-
dzin. Paczki zostały przekazane do ma-
gazynów w Krakowie, skąd wolonta-
riusze Stowarzyszenia przekazali je do
konkretnych rodzin.
Co jest takiego szczególnego
w takim działaniu? Pierwsze to, że
ludzie chcą pomagać tak jak potrafią
i ofiarowują to, co mogą np. kilo cu-
kru, zabawkę dla dziecka czy ubra-
nie. Tu szczególnie pochwalić nale-
ży dzieci i młodzież, na którą często
narzekamy, a która w takich właśnie
działaniach potrafi zrobić wiele i bez-
interesownie, niekoniecznie za punkty
dodatnie z zachowania. W skali całego
kraju są to tysiące młodych wolonta-
riuszy. Po drugie, żeby pomagać, wcale
nie trzeba mieć dużo pieniędzy, bo każ-
dy znajdzie w domu coś czym może się
podzielić z innymi. Po trzecie – przy-
gotowana paczka trafia wprost do kon-
kretnej wybranej rodziny potrzebują-
cej (jej dane osobowe znają tylko osoby
Stowarzyszenia Wiosna). I po czwarte
pomoc kierowana jest do tych, którzy
nie proszą, a potrzebują pomocy – i jest
to szczególnie podkreślane w założe-
niach tej akcji. Są to najczęściej rodzi-
ny dotknięte nieszczęściem, chorobą,
na co dzień żyjące skromnie, ale szczę-
śliwie. System pomocy w naszym kraju
działa różnie i wiele rodzin potrzebu-
jących z różnych powodów tej pomo-
cy nie otrzymuje. Po piąte takie wiel-
kie przedsięwzięcie pokazuje, że Polacy
jako naród umieją się znakomicie jed-
noczyć i pomagać sobie wzajemnie.
Potrzeba trochę wiary i chęci.
Szkolne Koło Caritas
Gimnazjum w Łapszach Niżnych
Na koniec pragniemy właśnie w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom,
wśród których są nauczyciele, uczniowie, ich rodzice i całe rodziny, za okazane serce i ofiarowane dary.
Za rok Szlachetna Paczka rusza ponownie. Można z rodziną, z sąsiadami, z klasą przygotować paczkę
dla wybranej przez siebie rodziny, baza rodzin rusza ok. 20 listopada każdego roku
www.szlachetnapaczka.pl.
Szkolne Koło Caritas
Gimnazjum w Łapszach Niżnych
Co tydzień w każdy czwartek od
4 listopada, o godzinie 19.30 w salce
parafialnej spotykają się rozśpiewani
parafianie tworzący chór. Grupa nie
jest duża, ale też nie mała – tworzy ją
ok. dwudziestu pięciu osób w różnym
wieku, i młodszych i starszych, których
łączy jedno: chcą i potrafią śpiewać.
A ćwiczą po kierunkiem znakomitych
w swej pracy: Sylwestra Fica, Tomasza
i Szczepana Sołtysów, którzy z całym
sercem i oddaniem ćwiczą cierpliwie
kolejne zwrotki. A praca taka nie jest
łatwa, bo trzeba usilnie ćwiczyć i ćwi-
czyć, i jeszcze raz ćwiczyć, aby w całości
wszystko zabrzmiało naprawdę dobrze.
I to nie na jeden, a na dwa albo i na
trzy głosy. Talentów jednak nie braku-
je. W końcu region i muzykalny, i roz-
śpiewany więc śpiewać ma kto. Po kilku
tygodniach przygotowań nastąpił ten
pierwszy występ, czyli premiera, a była
tym piękniejsza i szczególna, że miała
miejsce podczas pasterki. Było pięknie.
Brawa dla całego chóru i dyrygentów!
Był to dobry znak na przyszłość. Po
takim początku pójdzie już z górki…
Czekamy więc na kolejne śpiewające
występy i prosimy o bisy!
WSZySTKICH CHęTNyCH
I JESZCZE NIE ZDECyDO-
WANyCH ZAPRASZAMy NA
CZWARTKOWE PRóBy CHó-
RALNE NA GODZINę 18.30.
B. K.
PARAFIALNY CHÓR ŚPIEWA I GRA
Fakty
Na Spiszu