background image
Na Spiszu nr 1 (78) 2011 r.
7
Uroczystą mszę św. w in-
tencji o opiekę Matki Boskiej
Częstochowskiej i zgodę po-
między mieszkańcami Spisza
odprawił ks. prałat Mieczysław
Łukaszczyk w koncelebrze ks.
dziekana Władysława Paster-
naka i proboszcza ojca Huberta
Kasztelana OCist.
Przybyły poczty sztanda-
rowe z Podhala, Orawy i Spi-
sza, parafianie, goście i władze
samorządowe (radni i sołtysi),
m.in. Andrzej Gąsienica-Ma-
kowski – starosta tatrzański,
poseł Andrzej Gut-Mostowy,
wójtowie gmin: Paweł Dziu-
ban (Łapsze Niżne) i Stani-
sław Łukaszczyk (Bukowina
Tatrzańska), przewodniczący
Rady Powiatu Tatrzańskiego
Edward Tybor, liczni człon-
kowie Związku Polskiego Spi-
sza na czele z prezesem Janem
Budzem i wiceprezesami Zofią
Łukasz i Julianem Kowalczy-
kiem, przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych organizacji.
Poświęcenia sztandaru do-
konał ks. prałat Mieczysław
Łukaszczyk, który w kazaniu wspomniał o wielkich posta-
ciach Spisza, Orawy i Podhala, m.in. Wojciechu Halczy-
nie, Piotrze Borowym, Janie Bednarskim, ks. Ferdynandzie
Machayu, od których powinni-
śmy się uczyć miłości do ojczyzny.
W rocznicę 20-lecia Związku Pol-
skiego Spisza podziękował Janowi
Budzowi i Julianowi Kowalczyko-
wi za trud, zaangażowanie, za przy-
wracanie historii, z której można
tyle dowiedzieć się o przeszłości
Spisza. Poświęcając sztandar po-
wiedział, że odwagą jest nieść ten
symbol zwycięstwa i jedności.
Na każdym sztandarze jest jakiś symbol religijny i mamy
się wszyscy pod nim jednoczyć, ponieważ mówi on nam,
że najważniejszy jest Bóg. - Sztandar to nie tylko kawałek
drogocennego materiału, nie tylko trud i praca wyszywających,
to symbol wolności –mówił ks. Łukaszczyk. – Jest znakiem
zwycięstwa, prowadzi nas, wska-
zuje drogę nie tylko tym, których
wyobraża, pokazuje cel, do które-
go mamy dążyć.
Na jednej stronie sztanda-
ru wyszyty jest orzeł z pomni-
ka Józefa Wiśmierskiego. Do
słów: Bóg, Honor i Ojczyzna,
dodano znamiennie Ojcowi-
zna. Po drugiej stronie wizeru-
nek Matki Bożej Częstochow-
skiej z podpisem „Pod Twoją
obronę uciekamy się” oraz 1930
– rok powstania Związku Spi-
sko-Orawskiego, 1990 – za-
łożenie Związku Polskiego
Spisza i 2010 – 90. rocznica po-
wrotu Spisza do Ojczyzny. Na
patronkę Matkę Bożą Często-
chowską zwrócił uwagę w ka-
zaniu ks. Łukaszczyk. - Ojczy-
zna wypływa z serca, Ojczyzna
to matka. Nie można się zaprzeć
matki, swojej ojczyzny i środowi-
ska – akcentował.
Drugim akcentem podczas
tych uroczystości było wręcze-
nie statuetki „Zasłużony dla
Spisza” proboszczowi ojcu Hu-
bertowi Kasztelanowi. Wyraźnie
wzruszony ojciec Hubert dziękował za wyróżnienie, przy
okazji wspominając swoje doświadczenia z UB: aresztowa-
nia, wybity kręgosłup, łokieć, wciśniętą grdykę, w konse-
kwencji przebyte dwa zawały serca,
cztery operacje. Przetrwał, bo wie-
rzył w Boga. Uroczystości zakoń-
czyły się wspólnym zdjęciem pod
pomnikiem papieża Jana Pawła II.
W drugiej części, roboczej,
odbył się Zjazd Związku Polskie-
go Spisza. Obradom przewodniczył
Edward Tybor, a do prezydium po-
proszono Pawła Dziubana i Tade-
usza Balarę. Po przedstawieniu sprawozdań wywiązała się
interesująca dyskusja. Głos zabierali m.in. Marek Gotkie-
wicz, Franciszek Payerhin, Józef Superlak, Andrzej Made-
ja. Podziękowano wszystkim organizatorom i uczestnikom
obchodów 90. rocznicy powrotu Spisza do Polski, a szcze-
gólności Maciejowi Płachcie (przewodniczącemu kapituły
Spiszacy poświęcili sztandar
W kościele parafialnym p.w. Przemienia Pańskiego w Czarnej Górze - Zagórą w dniu dwunastego grudnia
2010 roku poświęcono sztandar Związku Polskiego Spisza.
Poświęcony sztandar ucałowali członkowie ZPS
i zaproszeni goście
f
ot. Józ
ef Górka
Fakty
Na Spiszu
Sztandar to nie tylko kawałek
drogocennego materiału,
nie tylko trud i praca
wyszywających, to symbol
wolności
f
ot. Józ
ef Górka