background image
Na Spiszu nr 1 (78) 2011 r.
16
Gołym okiem widać, że na pierw-
szym miejscu w rankingu przybyłych
na świat rocznik 2010, uplasowała się
Czarna Góra. Jako jedyna przekro-
czyła magiczną liczbę 25. Gratulacje
dla szczęśliwych rodziców z Czarnej
Góry! Każdy z nich powiększył rodzi-
nę o jedną małą zdrową pociechę. Co
więcej, aby było sprawiedliwie urodzi-
ło się 13 dziewczynek i 13 chłopaków.
To dobry wynik, ale gdyby analizować
Czarną Górę jako dwie odrębne parafie
(Przemienienia Pańskiego w Zagórze
i św. Trójcy w części bliższej Jurgowa)
okazuje się, że w tym pierwszym ko-
ściele było o wiele mniej chrztów. Oj-
ciec Hubert Kasztelan w kronice para-
fialnej odnotował ich tylko 7, do tego
tyle samo pogrzebów i 4 śluby (reszta
odbywała się w innych parafiach). Nie-
stety Czarna Góra dysklasyfikuje po-
zostałe miejscowości pod względem
liczby zgonów. Jest ona najwyższa na
całym Spiszu.
sytuacja panuje jedynie na drugim koń-
cu Spisza, w Falsztynie. Co prawda rok
2010 nie spowodował niżu demogra-
ficznego wśród miejscowej ludności,
ale doszło do pewnej stagnacji. Oby
w obecnym roku słupek biały przechylił
znacznie szalę zwycięstwa w Falsztynie.
W tej jednej z najmniejszych miejsco-
wości żyje aktualnie 324 mieszkańców
(161 kobiet oraz 163 mężczyzn).
Mocne, bo drugie miejsce, jeśli
chodzi o liczbę urodzeń, zajmują pręż-
nie rozwijające się Łapsze Niżne. –
U nas zawsze jest mniej więcej tak samo
– przyznaje ks. Mariusz Skotnicki,
który w starym roku pomagał przy 24
chrztach w parafii. Siedziba gminy oka-
zuje się być przyjaznym miejscem dla
nie-łapszanów i innych przyjezdnych.
Zanotowano aż 16 zameldowań – naj-
więcej w granicach Gminy Łapsze Niż-
ne. W sąsiednich Łapszach Wyżnych
nie ma aż tylu zameldowań (5) i nieste-
ty dzieci rocznik 2010 będzą zajmowa-
ły w przyszłości mniej krzeseł w szkole
podstawowej. Proboszcz z sentymen-
tem wspomina czasy licznych klas na
katechezach. – Były roczniki takie po 15,
16 osób. To, że teraz jest mniej, to już nie
od nas zależy – żartuje.
Rzadko kiedy zdarzało się, aby od
łapszańskiego liczniejszy okazał się
rocznik trybski, a już naprawdę wyjąt-
kowo rocznik z Łapszanki. Rok temu
nastąpiła mała zamiana miejsc między
tymi miejscowościami, bo w Łapszance
przyszło na świat 7 dzieci, a w Trybszu
10, obie liczby są wyższe niż w Łap-
szach Wyżnych. Trzeba jednak ko-
niecznie dodać, że do przyrostu liczby
mieszkańców w tej drugiej miejscowo-
ści przyczyniły się bliźniaki: Michasia
i Kubuś Waksmundzcy (wywiad z ro-
dzicami na następnej stronie). Minęly
już dziesiątki lat od urodzenia bliźnia-
ków w Trybszu (czwórka rodzeństwa
z dwóch par bliźniaczych mieszka poza
Raport bociana za rok 2010
Któż z nas nie liczył już na palcach nowonarodzonych dzieci w swojej wsi? Dopóki białe słupki rosną, a małe
maleją nie ma się co obawiać niżu demograficznego na Spiszu. Zobaczmy, gdzie w poprzednim roku naj-
częściej przelatywał bocian z przesyłką.
** Uwaga! Dane dotyczące urodzeń w Nowej Białej, Krempachach i Durszty-
nie są liczbą chrztów, a nie urodzeń. Realna liczba urodzeń w tych miejsco-
wościach może się różnić o jedno albo dwoje dzieci.
Ludzie
Na Spiszu
0
5
10
15
20
25
30
Falsztyn
Łapsze Wyżne
Niedzica-Zamek
Rzepiska
Łapszanka
Jurgów
Trybsz
Dursztyn
Niedzica
Kacwin
Krempachy
Frydman
Nowa Biała
Łapsze Niżne
Czarna Góra
zgony
urodzenia
miejscowość
urodzenia
zgony
Falsztyn
2
2
Łapsze Wyżne
5
4
Niedzica-Zamek
6
2
Rzepiska
7
9
Łapszanka
7
2
Jurgów
8
6
Trybsz
10
5
Dursztyn
13
2
Niedzica
15
14
Kacwin
15
7
Krempachy
19
7
Frydman
19
5
Nowa Biała
20
3
Łapsze Niżne
24
12
Czarna Góra
26
17
Zupełnie inna sytuacja prezentu-
je się w Rzepiskach. Tu słupek bia-
ły ustąpił pesymistycznemu słupkowi
czarnemu. Urodziły się 2 dziewczynki
i 5 chłopaków, ale zmarło aż 7 kobiet
i 2 mężczyzn. Liczba urodzeń nie re-
kompensuje liczby zgonów. Identyczna