background image
Na Spiszu nr 1 (78) 2011 r.
17
Trybszem, chociaż jest pochodzenia
spiskiego). W ubiegłym roku trybszanie
częściej się bawili na weselach, również
tych organizowanych w remizie stra-
żackiej. Ciepłe miesiące roku przynio-
sły tzw. „boom weselny”, bo w kościele
p.w. św. Elżbiety Węgierskiej przyrze-
kało sobie aż 5 par, a to dobry wynik.
Poza tym trybszanie ślubowali
sobie też w innych kościo-
łach poza parafią.
Bliźniaki uro-
dziły się rów-
nież w Ka-
cwinie.
T y m
r a z e m
d w a j chłopcy: Ma-
teusz i Szymon Paluchowie
(ich zdjęcia na następnej stro-
nie). Będą mieli 13 koleżanek i ko-
legów z tego samego roku. W ubie-
głym roku było w Kacwinie aż 18
chrztów. Teraz liczba mieszkańców
wynosi 1248 z lekką przewagą męż-
czyzn. – To idzie w górę, bo jak zauwa-
żyłem w szkole, przychodzą coraz większe
roczniki – mówi ks. Tadeusz Majcher,
proboszcz z Kacwina.
Niedzica idzie krok w krok ze
swoim sąsiadem Kacwinem. Ma iden-
tyczną liczbę urodzeń z tą różnicą, iż
w Niedzicy było bardzo dużo pogrze-
bów w poprzednim roku. Nie prze-
szkadza to jednak w zachowaniu tytu-
łu najludniejszej wsi Polskiego Spisza
(ilość mieszkańców: 1791 z dokładno-
ścią do jednego). Ciekawe jednak, że
z Niedzicy wymeldowało się 14 osób,
podczas gdy o cztery mniej dokonało
formalnego zameldowania.
Noworodki z Niedzicy zostałe
jednak wyprzedzone w rankingu przez
te, pochodzące z Frydmana. W Gmi-
nie Łapsze Niżne to drugie najchęt-
niej odwiedzane przez bociana miejsce.
Najstarsza miejscowość Polskiego Spi-
sza zdaje się zagrażać Niedzicy ogólną
liczbą mieszkańców, która regularnie
podwyższa się. We Frydmanie mieszka
już 1712 obywateli, z czego większość
(843) to kobiety.
Na wysokie miejsca w opubliko-
wanym rankingu zasłużyły sobie trzy
miejscowości ulokowane wzdłuż Pie-
nińskiego Pasa Skałkowego. Może ta
część Spisza okazuje się być badziej
przyjazna dla starszych Spiszaków,
gdyż w ubiegłym roku zanotowa-
no w tych stronach najmniejszą ilość
zgonów przy równoczesnym wyso-
kim wskaźniku urodzeń. To
cieszy tym bardziej, że
zmarło o wiele mniej
osób niż w porówna-
niu z rokiem 2009. – Lu-
dzie coraz dłużej żyją – twier-
dzą niektórzy proboszczowie.
Zgadzałoby się to z ogólnopol-
skim wskaźnikiem długości ży-
cia, który również wzrósł o kilka
Ludzie
Na Spiszu
dobrych lat, szczególnie odnośnie ko-
biet. Może to wpływ szczęśliwego życia
małżeńskiego, które zdecydowało się
związać w jedno aż pięć par w Dursz-
tynie. W Krempachach i Nowej Bia-
łej księża zapowiadali śluby częściej, bo
dziesięć razy.
Ciekawe jak zamiesza liczbami rok
2011…
Powyższe wnioski to owoc skru-
pulatnych spisów prowadzonych przy
wsparciu Urzędu Gminy w Łapszach
Niżnych i w Bukowinie Tatrzań-
skiej (Gmina Nowy Targ nie zdecy-
dowała się ujawnić własnych staty-
styk) oraz z pomocą poszczególnych
proboszczów.
Elżbieta Wadowska
Współpraca Natalia Ziemba
Podwójna radość!!!
Ciekawe świata spojrzenie, machanie rączkami, kopanie nóżkami
i oczekiwanie na wyrazy czułości to cechy dwóch maluchów Mateusza
i Szymona – bliźniaków państwa Małgorzaty i Krzysztofa Paluchów
z Kacwina.
Czy są podobni do siebie jak dwie krople wody? Raczej nie. I choć mama po-
dobnie ich karmi i ubiera, to jednak widać, że Mateusz szybciej przybiera na wa-
dze, zaś Szymon jest trochę szczuplejszy, ale to wcale nie znaczy, że mu czegoś
brakuje! Bracia posiadają
podobne spojrzenie, lecz
inne buzie. Chyba tylko
mama może odgadnąć, co
się kryje w tych oczkach.
Chłopcy w lutym
skończą 5 miesięcy. To
pięć miesięcy radości, ale
i pięć miesięcy ciągłej pra-
cy. Karmienie, przebie-
ranie, kąpanie, usypianie
– to zapewne czynności
wykonywane na zmianę raz
przy jednym, raz przy drugim, ale przytulać można bliźniaki jednocześnie. To na
pewno wynagradza wszelki trud.
Starsze rodzeństwo bliźniaków, czteroletnia Karolina i sześcioletni Piotrek,
już podzieliło się wpływami na młodszych braci: Karolinka chętniej opiekuje się
Mateuszkiem, a Piotrek częściej zagląda do Szymonka. Natomiast babcia nie daje
się przeciągnąć na żadną ze stron i w tych samych ilościach udziela uśmiechu jed-
nemu wnukowi jak i drugiemu.
Życzymy Rodzicom, by Mateusz i Szymon zdrowo rośli!
Beata Magiera
Mateusz i Szymon nie spuszczają mamy z oczu
f
ot. B
eata Magier
a
196
- tyle dzieci przybyło
na Spiszu w 2010 roku