background image
T
a
t
r
z
a
ń
s
k
i

B
a
n
k

S
p
ó
ł
d
z
i
e
l
c
z
y
Centrala Banku:
ul. KoÊciuszki 56,
34-530 Bukowina Tatrzaƒska
tel. Centrala (18) 20 012 30
infolinia 0801 011 086
www.tatrzanskibs.pl
e-mail: bank@bsbukowina.pl
Filie Banku:
Nowy Targ ul. Szaflarska 93 D
Bia∏ka Tatrzaƒska, ul. Ârodkowa
Punkty kasowe:
Murzasichle, ul. Sàdelska 55
Krempachy, ul. D∏uga 2
Tatrzaƒski Bank Spó∏dzielczy z siedzibà w Bukowinie
Tatrzaƒskiej dzia∏a nieprzerwanie od 25 marca 1925 r.
Inicjatorem jego powstania by∏ Franciszek åwi˝ewicz – osoba
zas∏u˝ona dla spo∏ecznoÊci Bukowiny Tatrzaƒskiej, który za∏o-
˝y∏ Kas´ Stefczyka spó∏dzielni´ z nieograniczonà odpowiedzial-
noÊcià. Jednak historyczne korzenie Banku mo˝na znaleêç
w 1901 r. w Bia∏ce Tatrzaƒskiej.
Ze wzgl´du na swoje po∏o˝enie (Podhale, Tatry) Bank specja-
lizuje si´ w obs∏udze podmiotów oraz inwestycji zwiàzanych
z ruchem turystycznym i us∏ugami w tej bran˝y bioràc udzia∏
w realizacji wielkich inwestycji na terenie Powiatu Tatrzaƒskie-
go, takich jak obiekty z wykorzystaniem êróde∏ geotermal-
nych, stacje narciarskie, hotele, pensjonaty.
Dzi´ki innowacjom technologicznym, nowoczesnej infra-
strukturze informatycznej i umiej´tnoÊciom pracowników
Bank zapewnia swoim Klientom nowoczesne narz´dzia zarzà-
dzania finansami, oferujàc najwy˝szej jakoÊci us∏ugi indywidu-
alne, bezp∏atne doradztwo w dogodnym dla Klienta czasie
i miejscu oraz szeroki pakiet us∏ug skierowany do ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw, który powsta∏ w wyniku d∏ugolet-
niego, bogatego doÊwiadczenia we wspó∏pracy z podmiotami
gospodarczymi.
Wyrazem tej dzia∏alnoÊci jest zaj´cie przez Tatrzaƒski Bank
Spó∏dzielczy I miejsca w X edycji Rankingu na Najlepszy Bank
Spó∏dzielczy w Polsce
w grupie banków o su-
mie bilansowej od 50 –
100 mln z∏.
Bank zrzeszony jest
w Banku Polskiej Spó∏-
dzielczoÊci S.A. w War-
szawie dzia∏ajàc w ra-
mach Grupy BPS.
Siedziba Banku
Sala operacyjna Banku
Filia Banku w Bia∏ce Tatrzaƒskiej
Franciszek åwi˝ewicz
- inicjator za∏o˝enia Banku
w Bukowinie Tatrzaƒskiej