background image
Na Spiszu nr 1 (78) 2011 r.
5
Fakty
Na Spiszu
Wiceprzewodniczącymi rady zostali Tadeusz Mucha
z Gronia i Andrzej Czernik z Bukowiny Tatrzańskiej. Na
sesji obecni byli wójtowie: dotychczasowy Sylwester Pytel
i wybrany w ostatnich wyborach Stanisław Łukaszczyk
, a także skarbnik Aniela Dziadkowiec, sekretarz Marian
Mikołajczyk, radni powiatowi, sołtysi oraz zaproszeni go-
ście. Wśród radnych nich nie ma niestety żadnej kobiety, co
zmartwiło przewodniczącego obradom Franciszka Waliczka
z uwagi na postulowane parytety płci.
Nowa kadencja
w Gminie Bukowina Tatrzańska
W czwartek 2 grudnia 2010 roku na sesji, inaugurującej nową kadencję, ślubowanie złożyli świeżo wy-
brani radni Gminy Bukowina Tatrzańska. Nowym przewodniczącym został wybrany Władysław Pisz-
czek z Białki Tatrzańskiej. Dotychczasowy wójt Sylwester Pytel ustąpił ze stanowiska na rzecz Stanisła-
wa Łukaszczyka z Bukowiny.
Otwierający obrady przewodniczący ub. kadencji Fran-
ciszek Waliczek witając gości pogratulował wyboru radnym
gminnym i obecnym na sesji radnym powiatowym, nie ukry-
wając satysfakcji, że grupa z Gminy Bukowina Tatrzańska
działa ponad podziałami politycznymi. Edward Tybor za-
pewnił, że powiatowi samorządowcy będą popierać projek-
ty służące rozwiązaniu problemów gminy i całego powiatu
tatrzańskiego. Liczy się zgoda i stabilizacja, aby zapewnić
systematyczny rozwój z poszanowaniem wartości regional-
nych i narodowych. W tym kontekście ważną kwestią jest
także bliskie współdziałanie i zrozumienie z samorządami
poszczególnych gmin.
W czasie sesji wójt Stanisław Łukaszczyk występował
również w roli radnego. Rezygnacja z mandatu oraz za-
przysiężenie nowego wójta odbyło się 6 grudnia 2010 roku.
W związku z tym w Bukowinie Tatrzańskiej ogłoszone zo-
staną wybory uzupełniające radnego wsi. Po zakończeniu
procedur wyborczych podziękowano ustępującemu wójtowi
Sylwestrowi Pytlowi za pracę na rzecz gminy w ostatnich
czterech latach. Inauguracyjna sesja była okazją do kuluaro-
wych rozmów o problemach gminy, a co najważniejsze, prze-
biegała w przyjacielskiej atmosferze.
Jan Budz
Franciszek Waliczek składa podziękowanie Sylwestrowi
Pytlowi Wójtowi ub. kadencji
Wójt Stanisław Łukaszczyk i Skarbnik Gminy Aniela
Dziadkowiec
Ślubowanie nowo wybranych radnych gminy Bukowina
Tatrzańska
f
ot. Jan B
udz
f
ot. Jan B
udz
f
ot. Jan B
udz