background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
48
Patronat Honorowy nad wydarze-
niem na terenie Rumunii objął Amba-
sador RP w Rumunii – Marek Szczy-
gieł. W wydarzeniu uczestniczyła
liczna delegacja górali i samorządow-
ców z Polski – m.in. Przewodniczący
Komisji Gospodarki Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego – Grzegorz
Biedroń, Starosta Tatrzański – An-
drzej Gąsienica Makowski, Przewod-
niczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
– Edward Tybor, partnerzy Redyku
Karpackiego z Podkarpacia – „Beskid
Zielony”, ze Starego Sącza, z Podhala,
z Małopolskiej Organizacji Turystycz-
nej, jak również przedstawiciele Górali
Śląskich i Żywieckich Związku Podha-
lan w Polsce.
Patronat medialny objął
portal internetowy WATRA.
Na hali w Rotbav spotkali się ba-
cowie, samorządowcy i przedstawiciele
władz państwowych, media oraz ludzie,
którym bliskie są Karpaty i kultura pa-
sterska, by przy grze trombit, słowac-
kich fujarek sałaszniczych, ludowej
Ruszył
„Redyk Karpacki 2013”
W sobotę 11 maja, z Rotbav w okolicach Braszowa z rumuńskiej
8
Transylwanii wyruszyli w międzynarodową wędrówkę bacowie
z krajów karpackich.
rumuńskiej muzyki uroczyście poświę-
cić owce i rozpocząć wędrówkę. Baco-
wie: Piotr Kohut z Koniakowa (Polska),
Cristian Suciu (Rumunia) i Vasile Hor-
dilă (Rumunia) pożegnali się ze swo-
imi rodzinami i wyruszyli w drogę, któ-
rą kiedyś pokonywali ich przodkowie.
Przejdą oni wraz ze swoimi owcami
historycznym szlakiem wędrówek wo-
łoskich, łukiem Karpat, od Rumunii,
przez Ukrainę, Polskę i Czechy. Tra-
sę liczącą ok. 1200 km, chcą pokonać
do 14 września 2013 r. W czasie wę-
drówki będą do nich dołączać bacowie
(z Rumunii, Ukrainy, Czech, Słowacji
i Polski), by ich prowadzić i towarzy-
szyć im na swoich ojcowiznach, na te-
renach gdzie prowadzą swoje wypasy
owiec.
Redyk będzie prowadzony w po-
nadnarodowej, archaicznej formie,
owce powędrują w naturalnym, dzien-
nym rytmie wypasu, pod nadzorem
weterynaryjnym, przy zachowaniu wy-
maganego bezpieczeństwa.
Na trasie
wędrówki będą się odbywały festi-
wale i lokalne imprezy prezentu-
jące tradycje pasterskie, występy
kapel oraz zespołów regionalnych,
pokazy sztuki ludowej i rękodzie-
ła, prezentacja kuchni regional-
nej, prezentacje tradycyjnych pro-
duktów regionalnych.
Jak dodaje Starosta Tatrzański -
Andrzej Gąsienica Makowski, Redyk
Karpacki jest pierwszą próbą zorgani-
zowania imprezy przez wszystkie kraje
karpackie i jest to inicjatywa „oddolna”
wynikająca z potrzeby serca ludzi, któ-
rzy żyją i tworzą w Karpatach. Projekt
nie jest finansowany z żadnych środ-
ków państwowych ani unijnych. Jest
realizowany na bazie porozumienia po-
nad 300 partnerów lokalnych na trasie
Redyku (samorządów powiatowych,
gminnych, organizacji pozarządowych,
mediów, a przede wszystkim pasterzy,
którzy mimo różnic językowych potra-
fili się porozumieć na bazie języka pa-
sterskiego, wspólnego dla wszystkich
narodowości zamieszkujących Karpa-
ty). Są już też planowane kolejne takie
wydarzenia, np. pomysł zorganizowa-
nia zimą karpackiego cyklu konkursów
skoków narciarskich. Projekt ten zaak-
ceptowała Światowa Federacja Narciar-
ska i pierwsze zawody powinny się od-
być już tej zimy.
Dzień wcześniej, 10 maja, w Bu-
kareszcie spotkali się politycy, przed-
stawiciele Konwencji Karpackiej oraz
samorządowcy, organizacje pozarzą-
dowe i pasterze, aby porozmawiać
o współpracy krajów karpackich oraz
o szansach związanych z perspektywą
finansową funduszy unijnych na lata
2014-2020. W ramach polskiego prze-
wodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej
– Ambasada RP w Bukareszcie zorga-
nizowała Konferencję Karpacką w sie-
dzibie Parlamentu Rumunii. Mamy
nadzieję, że temat zrównoważonego
rozwoju Karpat będzie kontynuowa-
ny i wdrażany w codziennym życiu na
szczeblu międzynarodowym, europej-
skim, państwowym, samorządowym,
a przede wszystkim lokalnym, by lu-
dzie żyjący w Karpatach mieli świado-
mość swojej wartości i wpływu na przy-
rodę i ekonomię życia w górach.
Autor: AKS WWW.watra.pl
Wypas owiec na zboczach Czarnej Góry - w tle Białka Tatrzańska, fot. J. Budz.
Fakty
Na Spiszu