background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
55
Artykuł
sponsorowany
Małe Projekty (MP)
Odnowa i rozwój wsi
(OW)
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
(R)
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
(TiRM)
RAZEM Wdrażanie lsr
Kwota limitu środków na działania
1 392 104,00
2 842 941,00
301 211,00
500 000,00
5 036 256,00
Liczba wniosków jeszcze nie rozliczonych
27
13
1
2
43
Kwota wniosków jeszcze nie rozliczonych
584 582,29 zł
2 184 710,00
88 440,00
500 000,00
3 357 732,29 zł
Liczba wniosków rozliczonych
56
9
2
0
67
Kwota wniosków rozliczonych
764 409,45 zł
658223,30
160 000,00
0
1582632,75
Odsetek rozliczonych środków
54,91%
23,15%
53,12%
0,00%
31,42%
Pozostało /stan na dzień 28.06.2013/
43 112,26 zł
7,70 zł
52 771,00 zł
0,00 zł
95 890,96 zł
LEGENDA:
Złożony wniosek o przyznanie pomocy w weryfikacji
w Urzędzie Marszałkowskim
Umowa z Samorządem Województwa podpisana – ope-
racja w realizacji
Operacja zrealizowana – rozliczona lub w trakcie rozlicza-
nia (złożony Wniosek o płatność)
Ogólnodostępne obiekty małej architektury turystyczno-re-
kreacyjnej i inne związane z rozwojem turystyki i rekreacji
jak place zabaw, punkty informacji turystycznej, siłownie
zewnętrzne, sceny plenerowe itp.
Zagospodarowanie centrów wsi i innych miejsc o szczegól-
nym znaczeniu dla mieszkańców, inwestycje w infrastruk-
turę publiczną – chodniki, oświetlenie, parkingi, uporząd-
kowanie terenów zielonych, remont zabytków.
Inwestycje w kulturę: budowa, remonty, modernizacja,
wyposażenie centrów kultury, świetlic, bibliotek, tworze-
nie izb pamięci, tradycji, izb regionalnych.
Inicjatywy kulturalne, edukacyjne, promocyjne, sportowe
- imprezy/ wydarzenia/ szkolenia/ doposażenie w stroje
instrumenty i rekwizyty sceniczne zespołów regionalnych
i grup kultywujących tradycje/ wydawnictwa promocyj-
ne/ projekty miękkie ze środków PROW 2007-2013
Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców – inwestycje dla
rozwijających działalność pozarolniczą na obszarze LSR
w zakresie różnych usług dla ludności oraz wspierających
działalność turystyczną, agroturystyczną, wynajem pokoi
dla turystów i powiązane z obiektami noclegowymi
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich