background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
52
Mapa projektów dofinansowanych
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia
Rozwoju Spisza i Okolicy
4 lata temu Lokalna Grupa Działania obejmująca swo-
im zasięgiem obszar Gmin Łapsze Niżne, Nowy Targ i Bu-
kowina Tatrzańska podpisała z Samorządem Województwa
Małopolskiego umowę o warunkach i sposobie realizacji lo-
kalnej strategii rozwoju. W ramach umowy przyznano jej
środki w wysokości 6 425 568,00 zł z czego 5 036 256,00
na działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w za-
kresie 4 rodzajów operacji.
Pierwsze nabory wniosków zostały przeprowadzone już
końcem 2009 roku. Aby skorzystać z dofinansowania pro-
jektu wystarczyło być mieszkańcem lub prowadzić działal-
ność na obszarze jednej z Lokalnej Grupy Działania i złożyć
w biurze LGD odpowiedni wniosek o przyznanie pomocy
w konkretnym terminie podanym w ogłoszeniu, a po zakoń-
czeniu projektu wniosek o zwrot poniesionych kosztów do
Urzędu Marszałkowskiego.
Dziś po przeszło 3 latach od ogłoszenia pierwszych na-
borów, pozytywne efekty pracy LGD i wnioskodawców są
widoczne. Chyba nie ma miejscowości, w której nie było-
by inwestycji chodnika, parkingu, świetlicy, placu zabaw,
centrum wsi czy wydarzenia kulturalnego dofinansowane-
go z LEADER’a. We wszystkich naborach Rada LGD łącznie
oceniła 160 wniosków z czego 135 zostało wybrane do fi-
nansowania, na chwilę obecną 67 wniosków zostało już roz-
licznych a 43 jest w trakcie oceny, realizacji lub rozliczania,
25 wniosków zostało odrzuconych w ocenie SW lub wnio-
skodawcy zrezygnowali z ich realizacji.
Na Mapie projektów realizowanych w ramach osi LE-
ADER symbolami oznaczono miejscowości realizacji opera-
cji, ich rodzaj i etap realizacji. Poniżej można sprawdzić jakie
inwestycje w ramach Wdrażania LSR zrealizowano lub pla-
nuje się zrealizować w na obszarze działalności LGD Stowa-
rzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy w poszczególnych miej-
scowościach. W tabeli kolorem czarnym oznaczono wnioski
rozliczone lub w trakcie rozliczania – zrealizowane, szarym
i czcionką kursywą – podpisane umowy i złożone wnioski
o przyznanie pomocy jeszcze nie zrealizowane.
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Artykuł na stronach 52–55 opracowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dzia-
łanie
Wnioskodawca/
beneficjent
Zakres projektu
Białka Tatrzańska
MP
BCK Dom Ludowy
„Wesele Góralskie” - spektakl i zakup strojów
OW
Gmina Bukowina
Tatrzańska
Instalacja oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi
gminnej nr ewid 6568 w Białce Tatrzańskiej
OW
Gmina Bukowina
Tatrzańska
Remont budynku Biblioteki Publicznej w Białce
Tatrzańskiej
Brzegi
MP
Gmina Bukowina
Tatrzańska
W zdrowym ciele zdrowy duch - zakup i montaż
urządzeń na plac zabaw w miejscowości Brzegi
Bukowina Tatrzańska
MP
BCK Dom Ludowy
„Kolędowanie na godne święta”-spektakl
zespołu Mali Wierchowianie i zakup strojów/
rekwizytów
MP
BCK Dom Ludowy
„Zatraceniec” po latach - nowa adaptacja sztuki
ludowej i zakup oświetlenia scenicznego do
BCK
MP
Towarzystwo Przyjaciół
Bukowiny Tatrzańskiej
Rozwijanie turystyki na obszarze LSR poprzez
wydanie przewodnika turystycznego po Buko-
winie Tatrzańskiej i okolicach
OW
Gmina Bukowina
Tatrzańska
Uporządkowanie terenów zielonych wokół
Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Bukowinie
Tatrzańsk.
Czarna Góra
MP
Gmina Bukowina
Tatrzańska
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
w miejscowości Czarna Góra
OW
Gmina Bukowina
Tatrzańska
Przebudowa drogi gminnej nr K420043 - budo-
wa chodnika oraz oświetlenia ulicznego
MP
BCK Dom Ludowy
„Posiady na spiską nutę…” - zakup strojów dla
regionalnych dla zespołu Ciardasie
MP
BCK Dom Ludowy
Ze śpiewem, muzyką i tańcem z Czarnej Góry
w świat z zespołem Kocie Łapki - cykliczne im-
prezy
MP
Kikla Marian
Zakup tradycyjnych instrumentów muzycznych
MP
MMED M.Martinczak Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
MP
MMED M.Martinczak Szkolenie z zakresu nauki jazdy na nartach
Dursztyn
OW
Gmina Nowy Targ
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz
zagospodarowanie terenu wokół budynku
MP
GOK Łopuszna
„Powrót do korzeni - spiskie tradycje w Dursz-
tynie” - zakup strojów dla zespołu Honaj
MP
GOK Łopuszna
„Dursztyńskie Spotkania z muzyką…”- zakup
strojów i instrumentów dla kapeli zespołu Ho-
naj
Artykuł
sponsorowany