background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
51
Wyniki w skali kraju za 2012 rok potwierdziły, że banki
spółdzielcze to instytucje silne i godne zaufania, które do-
skonale radzą sobie w trudnym okresie turbulencji na ryn-
kach finansowych. Na naszym terenie działają: Bank Spół-
dzielczy w Nowym Targu z filiami w Niedzicy i Łapszach
Niżnych oraz
Tatrzański Bank Spółdzielczy z placów-
kami m.in. w Białce Tatrzańskiej i Krempachach. Oba ban-
ki współpracują z sąsiadami w Zakopanem, Czarnym Du-
najcu i Jabłonce.
W dniu 25 czerwca 2013 roku w Hotelu Bukovina odby-
ło się statutowe Zebranie Przedstawicieli, które poprowadził
Stanisław Budzyński przewodniczący Rady Nadzorczej,
a do prezydium oprócz prezesa zarządu
Edwarda Tybo-
ra poproszono Grażynę Pracuch, jako sekretarza obrad.
Przedstawiciele oraz zaproszeni gości wysłuchali sprawoz-
dania zarządu i rady nadzorczej, które potwierdziła opinia
niezależnego biegłego rewidenta. Tatrzański Bank Spół-
dzielczy zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS)
wyróżnia się pozytywnie w skali kraju.
Głos zabrali również goście.
W opinii Stanisława Łu-
kaszczyka Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska – Tatrzań-
ski Banku Spółdzielczy staje się coraz bardziej atrakcyj-
ny. Zarząd i pracownicy wyszli naprzeciw swoim klientom,
oferta stała się bardzo nowoczesna i elastyczna, zwłaszcza
dla mieszkańców prowadzących własny biznes, a także dla
lokalnych spółek. Z obsługi bardzo zadowolona jest również
Gmina. Dzięki nowoczesnej organizacji każdy klient jest
szybko obsłużony i wychodzi z banku zadowolony, a dzię-
ki Internetowi okienka bankowe trafiły pod strzechy – po-
wiedział. Następnie
Jan Budz w imieniu Komisji Uchwał
i Wniosków zaprezentował treść uchwał i wniosków, które
przyjęto jednogłośnie.
Wśród nich znalazł się również wniosek
Zbigniewa
Proszowskiego (poparty przez zarząd banku), aby Tatrzań-
ski Banku Spółdzielczy
wsparł stosowną kwotą koszty re-
nowacji grobu
w Drużbakach (Vyšné Ružbachy) na Słowacji.
W czasie ostatniej wycieczki po Słowackim Spiszu stwier-
dziliśmy, że w skromnym i zaniedbanym grobie spoczywa-
ją dwie córki hrabiego Andrzeja Zamoyskiego i siostry jego
najmłodszego syna Jana. Jan Zamoyski ożenił się przed II
wojną światową z Izabelą de Bourbon, bratanicą króla Hisz-
panii. Był on ostatnim właścicielem zamku w Lubowli oraz
kąpieliska w Drużbakach. Jego siostrom nie pozwolono opu-
ścić komunistycznej Czechosłowacji.
W tym miejscu warto wspomnieć, że złoty wiek dla
miejscowości Drużbaki (Rużbachy) rozpoczął się w 1549
roku, kiedy król Polski, Kazimierz, mianował hrabiego Se-
bastiana Lubomirskiego dziedzicznym burmistrzem zasta-
wionych miast. Przez długi czas było to najważniejsze kąpie-
lisko z jakiego korzystała szlachta polska. W roku 1744, po
wymarciu prostej linii rodu Lubomirskich, właściciele uzdro-
wiska zaczęli się zmieniać. W roku 1882 uzdrowisko odku-
pił hrabia Andrzej Zamoyski. W roku 1923 zlecił budow-
niczemu Oskarowi Zuberowi budowę naturalnego basenu
termalnego, w tamtych czasach największego na Słowacji.
Atrakcją termy jest i dziś naturalny krater utworzony przez
wapienne osady trawertynowe, którego zdjęcie zamieścili-
śmy na str. 1 naszego pisma.
jb
Bankowość spółdzielcza – trzecią siłą w Polsce
Wg opinii Narodowego Banku Polskiego, a także ze statystyk jakie posiada Krajowy Związek Ban-
8
ków Spółdzielczych wynika, że bankowość spółdzielcza jest trzecią siłą w Polsce.
Fakty
Na Spiszu