background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
49
Dzisiaj żyjemy w czasach, w któ-
rych człowiek jest coraz częściej od-
dzielany od przyrody, odrywany od
tradycyjnych metod gospodarowa-
nia ziemią. Siły natury są postrzegane
często jako nieposkromione niebez-
pieczeństwa i kataklizmy. Tymczasem
przyroda nie skrzywdzi człowieka o ile
człowiek nie spróbuje na siłę zmie-
niać jej naturalnego stanu i wprowa-
dzać nieodpowiednich sposobów go-
spodarowania na danych warunkach
terenowych. Tradycyjna gospodarka
ziemią w przypadku terenów karpac-
kich to przede wszystkim pasterstwo
– ono odgrywa nie tylko rolę pierw-
szorzędną w odpowiednim zrówno-
ważonym rozwoju terenów górskich,
ale jest źródłem kultury społeczności
w Karpatach.
Jeśli chcemy, aby woda w potoku
była czysta – musimy najpierw oczy-
ścić jego źródło. I tak też w przypadku
i Panem Bogiem. Nadszedł czas odpo-
wiedzi na liczne zarzuty „sztuczności”
górali w Karpatach. My – pasterze – ba-
cowie, juhasi, owczorze, pastuchowie
i czabani – w czasie swojej corocznej
pracy podejmujemy wędrówkę z owca-
mi – wędrówkę przez życie. Owce od
zawsze towarzyszyły człowiekowi –
żywiły i ubierały. Górale w Karpatach
mają wielowiekową tradycję pasterską.
Każdy prawdziwy góral powinien choć
raz w roku iść w góry, zaczerpnąć wody
ze źródła, by przetrwać w swej swobo-
dzie, poznać pracę owczarską, zapach-
nieć owcami…
Swą wędrówką przez Karpaty skła-
damy hołd naszym wołoskim przod-
kom wskazując przy tym na tożsa-
mość, która winna być chroniona
i strzeżona – przede wszystkim przez
nas samych. Godność pasterza wyni-
ka z jego świadomości własnej tożsa-
mości w drodze. Nie dajmy się zwieść
złudnemu wrażeniu skoku cywiliza-
cyjnego, współczesności oferującej do-
brobyt i długowieczność w zamian za
zachwianie naszej duchowości. Świat
nowoczesnych technologii jak najbar-
dziej powinien być wykorzystywany
przez nas, jednakże nie zapominajmy
że nasza siła tkwi w tradycji i korze-
niach pasterskich.
Niech Redyk Karpacki zwróci uwa-
gę społeczną na wędrówkę człowieka
przez życie, na jego relacje z przyro-
dą, ze zwierzętami. Karpaty do nasz
dom – chrońmy go i strzeżmy, pokaż-
my to, co w nas najlepsze, by każdy kto
u nas zagości poczuł prawdziwe trady-
cje i kulturę.
Spotkajmy się na trasie Redyku
Karpackiego – zapraszam do uczest-
nictwa w wydarzeniach organizowa-
nych przez partnerów Redyku. Przez
gminę Łapsze Niżne i gminę Buko-
wina Tatrzańska pasterze przejdą na
początku sierpnia (między 5.08.2013
a 9.08.2013).
Z całego serca dziękuję wszystkim
bez wyjątku za zaangażowanie się w re-
alizację tego wydarzenia.
Z pasterskim pozdrowieniem
Piotr Kohut - Baca
Fundacja „Pasterstwo Transhumancyjne”
http://www.redykkarpacki.pl/
kultury góralskiej – regionalnej – aby
oczyścić ten „potok” kultury – jakże
często w dzisiejszych czasach przed-
stawianej i rozumianej w sposób czy-
sto komercyjny – biznesowy – musi-
my oczyścić jej „źródło”, którym jest
pasterstwo. Kultura góralska wyma-
ga głębszego spojrzenia w tożsamość
– nie wystarczy bowiem być ubranym
w piękne stroje ludowe i prezentować
się świetnie w obiektywie. Trzeba wra-
cać do gazdowania na trudnej górskiej
ziemi, aby nie stać się przebierańcem
w stroju górala lecz być prawdziwym
mieszkańcem Karpat.
Redyk Karpacki jest apelem, aby
wyjść z fałszu i przebierania się, aby
powalczyć o świat nadprzyrodzony,
o duchowość góralszczyzny, o nasze
tradycje i kulturę, o to by zanurzyć
się choć na chwilę w głębię świado-
mości, by zadumać się nad sensem
życia w górach w zgodzie z przyrodą
„Nasze życie jest drogą… wędrówką...”
Papież Franciszek
Rozpoczęliśmy w dniu 11 maja 2013 r. – w Rumunii w Rotbav
8
w regionie Braszów w Transylwanii - historyczną wędrówkę pa-
sterską przez Karpaty - śladami naszych przodków będziemy po-
dążać szlakiem, który dał początek naszemu dzisiejszemu życiu
w górach.
Fakty
Na Spiszu