background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
50
Przewodniczącym obrad został
wybrany Edward Tybor z Jurgowa,
a wójt Stanisław Łukaszczyk przed-
stawił w krótkiej prezentacji gospo-
darza kongresu – Gminę Bukowina
Tatrzańska.
Uczestniczyli w nim przedstawicie-
le polskich i słowackich samorządów
lokalnych. Przybyli także goście z Pol-
ski i Słowacji: Poseł do Parlamentu
Europejskiego Bogusław Sonik, Wice-
konsul Generalny Republiki Słowackiej
Tomáš Kašaj, Prezes Polsko-Słowackie
Izby Przemysłowo-Handlowej w Kra-
kowie Piotr Cebulski, Honorowy Pre-
zes Euroregionu „Tatry” Wendelin
Haber, Honorowi Członkowie Eurore-
gionu „Tatry” Oľga Marhuliková i Mi-
lan Nevlazla.
Kongres podsumował dwuletnie
polskie przewodnictwo w Transgra-
nicznym Związku Euroregion „Tatry”
i powołał członków Rady Transgra-
nicznego Związku Euroregion „Tatry”
na kadencję 2013-2014. Ze strony
polskiej zostali nimi członkowie Rady
Związku Euroregion „Tatry”:
Bogu-
sław Waksmundzki, Władysław
Bieda, Paweł Dziuban, Michał Ja-
rończyk, Antoni Karlak, Stanisław
Łukaszczyk i Grzegorz Niezgoda.
Natomiast ze strony słowackiej człon-
kowie Rady Združenia Region „Tatry”:
Jozef Ďubjak, Igor Šajtlava, Michal
Biganič, Štefan Kubík, Ján Pavlík,
Peter Petko oraz Jozef Repaský.
Obradował XIX Kongres
Euroregionu „Tatry”
W dniu 26 czerwca 2013 r. w Bukowinie Tatrzańskiej w Hotelu Bukovina obra-
8
dował XIX Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”.
Przewodniczącym Rady Transgra-
nicznego Związku Euroregion „Tatry”
na lata 2013-2014 wybranym na pierw-
szym posiedzeniu Rady, które odbyło
się podczas przerwy w obradach Kon-
gresu został pan
Jozef Ďubjak, nato-
miast Wiceprzewodniczącym pan
Bo-
gusław Waksmundzki.
Kongres powołał również człon-
ków Komisji rewizyjnej Transgranicz-
nego Związku Euroregion „Tatry” na
lata 2013-2014. Jej członkami ze stro-
ny polskiej zostali:
Edward Tybor,
Paweł Cetera i Adam Sawina, zaś
ze strony słowackiej:
Ľudmila Gno-
jčáková, Rajmund Bradík i Mari-
án Vojtík. Funkcję Przewodniczącego
Komisji rewizyjnej w latach 2013-2014
pełnić będzie pan Edward Tybor, na-
tomiast Wiceprzewodniczącą została
pani Ľudmila Gnojčáková.
Władze Euroregionu „Tatry” po-
dziękowały za długoletnią pracę
w Komisji kultury Euroregionu „Ta-
try” i zaangażowanie w popularyzację
dziedzictwa kulturowego pogranicza
polsko-słowackiego pani Stanisławie
Obrzut, która w tym roku kończy pra-
cę zawodową w Limanowskim Domu
Kultury.
Podczas Kongresu odbyła się rów-
nież uroczystość wręczenia Nagrody
im. Petera Buriana dla najlepiej współ-
pracujących samorządów – członków
Euroregionu „Tatry” i instytucji dzia-
łających na obszarze Euroregionu „Ta-
try”. Powołana przez Radę Kapituła
Konkursu pod przewodnictwem Ho-
norowego Prezesa Wendelina Habera
oceniła nadesłane w 2012 r. zgłosze-
nia i wyłoniła laureatów. Zwycięzcami
w kategorii najlepiej współpracujące
samorządy – członkowie Euroregio-
nu „Tatry” zostały miasta Limanowa
i Dolny Kubin, które mogą poszczy-
cić się formalną współpracą od ponad
44 lat. Natomiast w kategorii najlepiej
współpracujące instytucje działające na
obszarze Euroregionu „Tatry” nagro-
dę otrzymały: Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu i Podtatranské osve-
tové stredisko w Popradzie.
Mat. EUT – FOTO Jan Budz
Fakty
Na Spiszu