background image
Na Spiszu nr 4 (85) 2012 r.
11
Ojciec Adam Jan Błachut
OFM urodził się 17 lipca 1949 roku
we Frydmanie, jako syn Jana i Ma-
rii Brzyzek. 24 lipca 1949 roku został
ochrzczony w miejscowym kościele
parafialnym. Przed wstąpieniem do
Zakonu Braci Mniejszych ukończył
Kolegium Serafickie w Wieliczce. 14
sierpnia 1965 roku rozpoczął roczny
nowicjat w Przemyślu. Pierwszą pro-
fesję zakonną złożył 15 sierpnia 1966
roku. Wieczyste śluby zakonne złożył
4 października 1972 roku w Krakowie.
Ukończył studia filozoficzno-teologicz-
ne w Instytucie Teologicznym Księży
Misjonarzy w Krakowie. Święcenia ka-
płańskie przyjął 8 czerwca 1974 roku
w Krakowie. Ukończył studia specjali-
styczne z zakresu historii sztuki na Wy-
dziale Teologicznym Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie oraz Podyplo-
mowe Studium Muzealnictwa na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W 1980 roku został Laureatem I na-
grody w XXV Konkursie im. ks. prof.
Szczęsnego Dettloffa. W 2002 roku
obronił doktorat na Wydziale Nauk
Historycznych i Społecznych Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie.
W latach 1978-2002 należał do Za-
rządu Prowincji Matki Bożej Anielskiej
Zakonu Braci Mniejszych. W latach
1978-1984 i 1999-2002 był Definito-
rem prowincjalnym. W latach 1984-
1993 sprawował urząd Wikariusza
Prowincji, a następnie w latach 1993-
1999 – Ministra Prowincjalnego. Pełnił
również funkcje Sekretarza i Ekonoma
Prowincji.
Był wykładowcą historii sztu-
ki i konserwacji zabytków we fran-
ciszkańskim Wyższym Seminarium
Duchownym w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie, w Instytucie Teo-
logicznym Księży Misjonarzy oraz
w Wyższym Seminarium Duchownym
macierzystej Prowincji w Krakowie –
Bronowicach Wielkich.
Jest autorem dwóch książek (Brat
Mateusz Osiecki i jego dzieło. Modelo-
wy projekt nowego wystroju – wyposa-
żenia kościołów reformackich prowincji
wielkopolskiej w XVIII w., Warszawa
2003; Słownik artystów reformackich
w Polsce,
Warszawa 2006) oraz oko-
ło 170 artykułów naukowych i popu-
larnonaukowych. Był redaktorem na-
czelnym rocznika naukowego „Pietas
et Studium”, wydawanego przez Wyż-
sze Seminarium Duchowne . W lu-
tym 2012 roku śp. Adam uczestniczył
w promocji książki Z dziejów Frydma-
na
. Jego autorstwa jest artykuł: Pro-
blematyka artystyczna kościoła para-
fialnego pw. św. Stanisława, biskupa
i męczennika, we Frydmanie na Spi-
szu. Był członkiem Związku Polskiego
Spisza i dobrze zapowiadała się jego
współpraca z gazetą „Na Spiszu”. Po-
siadał bowiem cenne materiały i chciał
przysłużyć się także dla naszej Ziemi
Spiskiej. Śmierć te zamiary przerwała,
ale jego dobre serce i czyny pozostaną
w naszej Pamięci.
Mszy św. pogrzebowej przewod-
niczył Ks. biskup Jan Szkodoń, w kon-
celebrze uczestniczyło 116 księży za-
konnych i diecezjalnych – wszyscy
prowincjałowie franciszkańscy z Kra-
kowa i Katowic, wykładowcy semina-
riów, obecny Zarząd Prowincji i człon-
kowie poprzednich zarządów. Homilię
wygłosił o. Wacław Michalczyk OFM.
W ostatnim pożegnaniu O. Adama
Błachuta
tłumnie uczestniczyli również
mieszkańcy Frydmana. Swoją obecno-
ścią oddali hołd O. Adamowi wyrażając
w ten sposób wdzięczność za Jego sta-
łą obecność w rodzinnej parafii, szcze-
gólnie podczas większych uroczystości
i świąt. W sercach frydmanian pozosta-
nie w życzliwej pamięci i modlitwie.
www.franciszkanie-bronowice.pl i /red/
Zmarł Ojciec Adam Błachut OFM
Dnia 24 września 2012 r. zmarł w klasztorze w Krakowie –
8
Bronowicach śp. o. Adam Jan Błachut OFM w wieku 63 lat,
w tym 47 lat w zakonie, 38 lat w kapłaństwie. Były Minister
Prowincjalny i wykładowca wyższych uczelni.
Śp. Ojciec Adam Jan Błachut OFM na promocji książki „Z dziejów Frydmana”, 14 luty 2012 r.
Fakty
Na Spiszu