background image
Na Spiszu nr 4 (85) 2012 r.
17
Fakty
Na Spiszu
Konkurs rozpoczął się w nowej
sali gimnastycznej, w której pięknie
zaaranżowano wystawę spiskich sprzę-
tów i strojów. Uczniowie miejscowej
szkoły wierszem opowiedzieli o histo-
rii wsi, a pani dyrektor ciepło i serdecz-
nie przywitała uczestników konkursów
i ich opiekunów. Głos zabrał również
Jan Budz - prezes Związku Polskie-
go Spisza. Po części oficjalnej 3-oso-
bowe reprezentacje szkół przystąpiły
do konkursu krajoznawczego. Pytania
konkursowe, jak co roku od wielu lat,
opracowała Celina Sordyl. Po części pi-
semnej w sali gimnastycznej rozpoczął
się konkurs recytatorski. Rada Rodzi-
ców zadbała o to, by nikt nie zemdlał
z głodu i mógł chłonąć wiedzę o koście-
le w Jurgowie. Tam właśnie udali się
młodzi krajoznawcy. Należy zaznaczyć,
iż w ramach tego konkursu zawsze
przewidziana jest wycieczka po miej-
scowości lub okolicy, gdzie odbywa się
konkurs. W ramach konkursu odbyły
się też dwie wycieczki krajoznawczo
- edukacyjne przedkonkursowe: 22
września „Śladami św. Kingi”(do Pode-
grodzia i Starego Sącza), a 27 paździer-
nika „Śladami rycerzy i świętych”(do
Dobczyc i Lipnicy Murowanej).
W konkursie I miejsce zaję-
li uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Staszica w Dursztynie
i odebrali puchar ufundowany przez
Oddział PTTK „Gorce” w Nowym Tar-
gu. Uczniowie zdobywali wiedzę pod
kierunkiem p. Aleksandry Kachniarz.
II miejsce przypadło drużynie go-
spodarzy edukowanych przez p. Bo-
gumiłę Złahodę, a III Nowej Białej,
którą przygotowywała p. Jadwiga So-
kołowska. Brawa należą się wszystkim
uczestnikom konkursu!
Indywidualnie najwięcej punktów
uzyskali: Julia Kurnat z Nowej Bia-
łej, Andrzej Trzop z Czarnej Góry nr 2
i Wojciech Solus z Rzepisk.
Spośród gimnazjalistów I miejsce
zajęła drużyna z Gimnazjum nr.1 im
Jana Pawła II w Krempachach i wraz
z opiekunką p. Agatą Tazik odebrała
puchar również ufundowany przez Od-
dział PTTK „Gorce” w Nowym Targu.
II miejsce zajęli gimnazjaliści
z Łapsz Niżnych, których opiekunem
był p. Kamil Kowalczyk
III miejsce Gimnazjum we Frydma-
nie, opiekun p. Maria Iglar.
Indywidualnie najlepsi to: Karoli-
na Sołtys i Katarzyna Brawiak z Krem-
pach, Artur Kuziel z Łapsz Niżnych
i Anna Łojek z Krempach.
O nagrody zadbali: Związek Pol-
skiego Spisza, Oddział PTTK „Gorce”
w Nowym Targu oraz GS w Bukowinie
Tatrzańskiej.
Celina Sordyl
Wiedzy nigdy za dużo
6 listopada 2012 r. na
8
KONKURS WIEDZY O SPISZU dla szkół
podstawowych i
XII REGIONALNY KONKURS WIEDZY O SPI-
SZU I PODHALU dla szkół gimnazjalnych do Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czarnej Górze przyjecha-
ły drużyny z 10 szkół podstawowych: z Czarnej Góry Zagóry,
Dursztyna, Frydmana, Krempach, Łapsz Niżnych i Wyżnych, No-
wego Targu z SP nr 6, Nowej Białej, Rzepisk i Trybsza oraz gim-
nazjaliści z Frydmana, Łapsz Niżnych i Krempach. Do konkursu
przystąpiła również drużyna SP nr 2 z Czarnej Góry.