background image
Na Spiszu nr 3 (80) 2011 r.
10
Fakty
Na Spiszu
Polsko-słowackie seminarium
zamkowe w Niedzicy
W scenerii zamku „Dunajec” odbyło się polsko-słowackie se-
minarium naukowe pn. „Siedem wieków zamków w Starej Lu-
bowli i Niedzicy”. Otwarcia seminarium dokonały dyrektorki:
Ewa Jaworowska-Mazur - Muzeum – Zespół Zamkowy w Nie-
dzicy i Monika Pavelčiková – Ľubownianske muzeum - hrad
v Starej Ľubovni.
dnia organizatorzy zaprosili uczestni-
ków na przejażdżkę statkiem po zale-
wie czorsztyńskim.
Drugiego dnia zajęcia odbywały się
w terenie, podzielone zostały na część
podhalańską i spiską. W podhalańskiej
prezentowane były wspaniałe drewnia-
ne obiekty sakralne – kościoły w Gry-
wałdzie, Dębnie, Harklowej i Łopusz-
nej oraz dwór z ok. 1790 roku, dawna
siedziba szlacheckich, patriotycznych
rodzin Lisickich, Lgockich, Tetmaje-
rów. W drugiej części spiskiej – prowa-
dzonej przez prof. Trajdosa - pokazane
zostały najcenniejsze obiekty architek-
tury sakralnej, świątynie parafialne
w Niedzicy, Łapszach Niżnych i Wy-
żnych, Trybszu i Frydmanie oraz prze-
jazdem w Krempachach i Nowej Białej,
które pokazują bogactwo i średniowie-
cze gotyckie, barokowe i rokokowe, tj.
spuściznę, która zachowała się w zna-
komitym stanie do naszych czasów.
Spotkanie polsko-słowackie było
przykładem prezentowania rzetelnych
badań opartych o fakty i archiwalia hi-
storyczne, uznanych przez obie strony,
co jest godne podkreślenia.
Seminarium zorganizowane zostało
w ramach projektu „Wiedza historycz-
na jako warunek pogłębienia spiskiego
poczucia regionalnego”, współfinanso-
wane ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego z Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013.
Fot. Ryszard M. Remiszewski
Wykład prof. Trajdosa wzbudził duże zainteresowanie uczestników seminarium
Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów poświęconych obu zamkom
i omawiających stan badań nad nimi:
- Tadeusz M. Trajdos – Dzieje zamku „Dunajec” w Niedzicy,
- Miroslav Stevík – Architektura zamku Lubownia,
- Piotr Wierzbicki – Zamki Spisza i pogranicza w lustracjach z XVI i XVII
wieku w odniesieniu do zapisów średniowiecznych ze szczególnym uwzględnie-
niem Lubowli i Podolinca,
- Piotr M. Stępień – Przemiany architektoniczne zespołu zamkowego
w Niedzicy.
Mirosław Stevík poszerzył swoje wystąpienie o Zamek Spiski oraz zamki
w Rużbachach, Podolincu, Kieżmarku. Piotr M. Stępień, reprezentujący – Pań-
stwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, swoją drugą część wykładu zaprezentował
oprowadzając po zamku „Dunajec”. Była to dobra lekcja poglądowa i zajmująca
zarazem. Prelegenci wspomagali się profesjonalnie przygotowanymi zestawami
przeźroczy.
Doskonałym pomysłem było, w przerwie seminarium, zorganizowanie w ga-
lerii spiskiej zamku „Dunajec” wernisażu wystawy „Mémoires” Annymárii Miku-
líkovej, artystki ze Starej Lubowli, specjalizującej się w projektowaniu kunsztow-
nej biżuterii. Na uroczyste otwarcie wystawy przybyła ze Słowacji rodzina, liczni
znajomi artystki oraz Michal Biganič, burmistrz Starej Lubowli. Na zakończenie
Po zamku oprowadza Piotr Stępień