background image
Na Spiszu nr 3 (80) 2011 r.
5
Fakty
Na Spiszu
przywitała dyrektor szkoły Beata Kuruc z sołtysem wsi An-
tonim Sołtys, jednocześnie dziękując za wyrażenie zgody na
przewodnictwo tej Najświętszej Eucharystii i objęcia hono-
rowego patronatu tej uroczystości. Prosiliśmy Księdza Kar-
dynała, aby sprawując tę Najświętszą Ofiarę, zanosił proś-
by do naszego patrona. I tak, jak tam w Watykanie, kładł
karteczki na klęczniku, w Jego kaplicy z prośbami różnych
ludzi, o modlitwę we wszystkich możliwych intencjach, tak
dziś niech zapisze na karteczce naszą prośbę i wyśle do nie-
ba, by cała rodzina łapszańska codziennie pamiętała słowa
Ojca Świętego ,,Gdy będzie Wam trudno, gdy będziecie w życiu
przeżywać jakieś niepowodzenia czy zawód, niech myśl Wasza
biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym
towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.’’
Mszę Świętą celebrował Ksiądz Kardynał Stanisław
Dziwisz w asyście Księdza Dziekana Tadeusza Dybeł, Księ-
dza Roberta Śliwa, byłego katechetę naszej szkoły a obecnie
przebywającego na misjach za granicą w Niemczech i księdza
Jerzego Szwarc – absolwenta naszej szkoły, obecnie pracu-
jącego w Czechach. Ksiądz Kardynał w swojej homilii wiele
razy cytował słowa Ojca Świętego ,,Wypłyńcie na głębie’’,
aby nauczyciele , uczniowie nie bali się odważnie głosić sło-
wa swego patrona, aby swoje posłannictwo wypełniali do
końca. Życzył, aby z tych szkolnym murów wyszli wspania-
li i wielcy ludzie, prosił również o modlitwę, aby w winni-
cy Pana nie zabrakło robotników, również i z tej parafii. Po
modlitwie wiernych poświęcony został nasz sztandar z wi-
zerunkiem Błogosławionego Jana Pawła II. W darze ołtarza
złożono: ministranci - świecę, dzieci - kwiaty, uczniowie -
tarczę szkoły, dyrektor szkoły z sołtysem wsi - podziękowa-
nia, rodzice - chleb, wino i owoce.
Po Mszy świętej przy dźwiękach łapszańskiej orkiestry
dętej przemaszerowaliśmy pod tablicę pamiątkową zamiesz-
czoną na frontowej ścianie budynku szkoły. Ufundowała ją
Polonia z USA - New Jersey. Odsłonięcia tablicy dokonali
byli dyrektorzy tej szkoły Pani Cecylia Biegun i Pan Józef
Jadamiec, a poświęcenia dokonał Ksiądz Kardynał.
Po ogólnym przywitaniu gości, dyrektor szkoły uzasad-
niła w krótkim zarysie wybór patrona. Uchwałę Rady Gminy
o nadaniu imienia odczytał radny naszej wsi Jan Stańczak,
a wręczenia aktu dokonał Wójt Gminy.
Punktem kulminacyjnym całej uroczystości było przeka-
zanie sztandaru szkoły przez rodziców dyrektorowi. Dyrek-
tor z szacunkiem ucałował sztandar i przekazał go uczniom.
Wyróżnieni uczniowie, nauczyciele oraz rodzice złożyli ślu-
bowanie na sztandar szkoły. Przy dźwiękach trąbki ucznio-
wie dokonali uroczystej prezentacji sztandaru.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Ucznio-
wie recytowali wiersze, które sami napisali na cześć Ojca
Świętego i które zamieszczone są w wydanym tomiku wier-
szy ,,Łapszańskie płomyki’’. Uwieńczeniem programu stał
się występ zespołu regionalnego ,,Małe Jedlicki’’.
Naszą uroczystość uświetnili;
-najważniejszy gość honorowy to oczywiście Ksiądz Kar-
dynał Stanisław Dziwisz
-księża z całego dekanatu na czele z księdzem Dzieka-
nem Tadeuszem Dybeł
-Wójt Gminy Łapsze Niżne Paweł Dziuban, który objął
honorowy patrona naszej uroczystości
- Przewodniczący Rady Powiatu Jan Krzak
-Członek Zarządu Rady Powiatu Bogusław
Waksmundzki
-Dyrektor Biura Poselskiego Andrzeja Guta – Mosto-
wego pan Marcin Kolasa
-Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Bożena
Bryl
-Zastępca Wójta Antoni Sowa, Sekretarz Gminy – Ro-
bert Wodziak, Skarbnik Gminy Jacek Jachymiak
-były Wójt Gminy – Pan Antoni Kapołka i Pan Wen-
delin Haber
-dyrektorzy szkół podstawowych, zespołów szkół, pla-
cówek zdrowotnych i kulturalnych
-nauczyciele emeryci, absolwenci szkoły i mieszkańcy
wsi
Goście mieli możliwość wpisu do księgi pamiątkowej,
zwiedzania szkoły, wystawy przygotowanej na tę okolicz-
ność. Całą uroczystość zakończył wspólny poczęstunek w re-
stauracji ,,Kamerton’’.
Z okazji obchodów tak doniosłej uroczystości została
opracowana monografia szkoły w latach 1911 - 2011 i wy-
dana w formie książkowej pt ,,Kluczowe dzieje Szkoły’’.
Za nami trud przebytej drogi zagłębiania myśli i pozna-
wania wartości WIELKIEGO POLAKA – WIELKIE-
GO CZŁOWIEKA. To nie jest jednak koniec drogi, raczej
jej początek. Nadanie imienia nie wieńczy dzieło – otwie-
ra przed nami przestrzeń działań, które będzie prowadzić
uczniów, nauczycieli i rodziców ku lepszemu poznawaniu
i zrozumieniu nauk Jana Pawła II. Cieszymy się, że mamy
tak wspaniałego patrona, w tak trudnej sztuce wychowania
i samowychowania, mamy nadzieję , że z Jego pomocą ta
sztuka będzie łatwiejsza. Od dzisiaj będzie naszym duchow-
nym opiekunem całej braci szkolnej.
Beata Kuruc
Goście honorowi podczas uroczystości
f
ot. J
. B
udz