background image
Na Spiszu nr 3 (80) 2011 r.
7
Fakty
Na Spiszu
1. Prowadzimy procesy kanoniza-
cyjne naszych Błogosławionych Mę-
czenników: ks. Józefa Jankowskiego
i ks. Józefa Stanka w ramach ogól-
nopolskiego procesu kanonizacyjnego
108 Błogosławionych Męczenników,
beatyfikowanych 13 czerwca 1999r.
w Warszawie.
W procesie kanonizacyjnym mę-
czenników potrzebny jest żywy kult,
modlitwa, świadectwa otrzymanych
łask za wstawiennictwem Błogosła-
wionego, a zwłaszcza fakt cudownego
uzdrowienia, potwierdzonego przez
komisję.
Główne miejsca kultu naszych
Błogosławionych Męczenników, to
rodzinne parafie, szkoły, które przyję-
ły imię błogosławionego. I tak: Szkoła
Podstawowa w miejscowości rodzin-
nej Czyczkowy, przyjęła imię Bło-
gosławionego ks. Józefa Jankowskie-
go, a Szkoła Podstawowa w Łapszach
Niżnych, jako swego Patrona ogłosi-
ła Błogosławionego ks. Józefa Stanka.
Ponadto bł. ks. Józefa Jankowskiego
uroczyście proklamowały swoim Pa-
tronem miasto Brusy, Ożarów Mazo-
wiecki i Dekanat Lasecki. Centralnym
miejscem kultu 108 Błogosławionych
Męczenników jest Sanktuarium w Li-
cheniu. W dolnym kościele znajduje
się Obraz Beatyfikacyjny oraz wize-
runki 108 Błogosławionych. Główne
uroczystości ku czci Błogosławionych
odbywają się w Licheniu, w każdą so-
botę po 13 czerwca i są organizowane
przez Postulatora generalnego ks. Dr
Tomasza Kaczmarka. We Mszy św.
uczestniczą kapłani, postulatorzy, za-
proszeni goście i rzesze wiernych z ca-
łej Polski.
2. Kult Relikwii to ważny element
kultu Błogosławionego w perspekty-
wie kanonizacji.
Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji,
że posiadamy Relikwie Błogosławio-
nego ks. Józefa Stanka, który został
powieszony przez hitlerowców po za-
kończeniu walk Powstania Warszaw-
skiego, na Przyczółku Czerniakow-
skim, dnia 23 września 1944r.
Główna relikwia Błogosławione-
go ks. J. Stanka znajduje się w ołtarzu
dolnego kościoła Księży Pallotynów
w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej
12. Poważna Relikwia Błogosławio-
nego została ofiarowana Kościołowi
w rodzinnej parafii w Łapszach Niż-
nych, gdzie doznaje czci ze strony
wspólnoty parafialnej i licznej rodziny
Stanków, młodzieży szkolnej i piel-
grzymów. Zwłaszcza w czasie dorocz-
nych uroczystości, w czerwcu każdego
roku. Żywym znakiem czci i modlitwy
oraz zaufania do Błogosławionego jest
instalacja Relikwii Błogosławionego
ks. Józefa Stanka w wielu kościołach
w Warszawie np. w kościele św. Krzyża,
w kościele Matki Boskiej „Akowskiej”
na ulicy Zagórnej, w kaplicy Muzeum
Powstania Warszawskiego pod wezwa-
niem właśnie Błogosławionego ks. Jó-
zefa Stanka, kapelana powstańczego.
3. Uroczysta Instalacja Relikwii
Błogosławionego ks. Józefa Stan-
ka w kościele Trójcy Świętej na Solcu
w Warszawie.
Kościół ten znajduje się w pobliżu
miejsca, gdzie poniósł śmierć męczeń-
ską ks. Józef Stanek, kapelan, pseudo-
nim „Rudy”. Powstańcy opowiadają, że
ks. Józef Stanek w ostatniej chwili swe-
go życia mógł skierować swój wzrok na
wielki krzyż, który pozostał na ścianie
kościoła, zamienionego w gromad-
kę gruzu. Ks. Proboszcz miejscowego
kościoła od dłuższego czasu pragnął
dokonać instalacji Relikwii Błogo-
sławionego Kapelana ze zgrupowania
A.K. „Kryska”. Wreszcie przyjął datę
instalacji dzień 8 kwietnia 2011rok,
Instalacja Relikwii bł. ks. Józefa Stanka SAC,
w Kościele Trójcy Świętej na Solcu w Warszawie,
dnia 8 kwietnia 2011 r.