background image
Na Spiszu nr 3 (80) 2011 r.
4
Fakty
Na Spiszu
100-lecie szkoły
z Błogosławionym
Janem Pawłem II
,,Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która cią-
gle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera’’ – Jan
Paweł II, to przewodnia myśl uczniów, nauczycieli i rodziców
szkoły łapszańskiej
Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych to jedna z najstarszych szkół na-
szej gminy czyli ,,zabytkowa perełka’’, która dotychczas nie miała swojego patro-
na. Stuletnia praca naszej szkoły, jej bogata historia, osiągnięcia upoważniły nas
do ubiegania się o nadanie imienia i prawo do posiadania sztandaru.
Nie przypadkowo wybraliśmy
dzień 7 czerwca na obchody uroczysto-
ści. Dokładnie 35 lat temu – 7 czerwca
1976 roku, z wizytacją duszpasterską
przybył do nas Ksiądz Kardynał Karol
Wojtyła. I tak jak obecny dzisiaj, Kar-
dynał Stanisław Dziwisz, przyjmował
powitania, prośby i modlitwy. Udzielił
On ówczesnej młodzieży sakramentu
bierzmowania. Wielu z nich, to wy-
darzenie nosi głęboko w sercu i dzisiaj
z łezką w oku z radości, cieszy się, że
możemy wszystkim ogłosić, że naszym
patronem jest Ksiądz Karol Wojtyła –
Błogosławiony Jan Paweł II.
Do tej uroczystości przygotowy-
waliśmy się nie tylko poprzez czyta-
nie i rozważanie słów Jana Pawła II.
W okresie dziękczynienia za beatyfika-
cję Ojca Świętego, uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy szkoły, pod przewod-
nictwem Księdza Katechety Mariusza
Domaradzkiego, uczestniczyli w Try-
dium – 3 dniowym przygotowaniu do
tej doniosłej uroczystości. Rozważa-
liśmy słowa Ojca Świętego zapisane
w liście do dzieci – jedynym liście, który
w historii Watykanu został skierowa-
ny do tych ,,maluczkich’’. Śpiewaliśmy
koronkę do Miłosierdzia Bożego, aby
przez ręce Siostry Faustyny wypraszać
nam potrzebne łaski. Na koniec odma-
wiając litanie do Błogosławionego Jana
Pawła II, prosiliśmy naszego patrona,
aby wspierał nas na każdym kroku na-
szych szkolnych poczynań, byśmy god-
nie nosili jego imię.
W imieniu całej wspólnoty para-
fialnej, a w szczególności uczniów, na-
uczycieli i rodziców Jego Eminencję
Sztandar szkoły w Łapszach Wyżnych
Powitanie Księdza Kardynała
Msza św. celebrowana przez Księdza Kardynała
f
ot. F
. P
a
y
erhin
f
ot. T
. W
ar
czak
f
ot. T
. W
ar
czak