background image
Na Spiszu nr 3 (80) 2011 r.
8
Fakty
Na Spiszu
„Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi ’’
Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest wielkim przeżyciem nie tylko dla dziecka, jego rodziców i rodziny, ale jest także
wielkim wydarzeniem w życiu Kościoła i całej parafii. Dlatego te wszystkie momenty, które stanowią oprawę tej uroczystej Mszy
Świętej winny uczynić to przeżycie tak pięknym , aby dziecko w przyszłości mogło do niego powracać z radosnym wspomnieniem.
w wieczór zakończenia misji parafial-
nych prowadzonych przez pallotyna ks.
Feliksa Folejewskiego. Ks. Misjonarz
w kazaniu pożegnalnym wyeksponował
rolę błogosławionych w życiu kościoła-
są oni światłem na drodze naszego piel-
grzymowania do Boga. Ks. Proboszcz
przygotował instalację Relikwii trzech
wspaniałych Patronów. Obok Błogo-
sławionego ks. Józefa Stanka, także
Błogosławionego ks. Jerzego Popie-
łuszko i św. Szczęsnego Felińskiego. Ci
ostatni są bardzo związani z Warszawą,
a błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko
występował, jako kapłan w kościele
Trójcy Świętej – ze wzruszeniem wspo-
minał ks. Proboszcz Przekaziński.
Po Mszy św. odbyła się Droga
Krzyżowa ulicami Warszawy. W pro-
cesji niesiono na poduszeczkach piękne
relikwiarze Błogosławionych i Świę-
tych. Przez ich pośrednictwo modlo-
no się za Warszawę i za Polskę. Re-
likwiarze, w formie wieżyczek zostały
umieszczone na ścianie prezbiterium,
po lewej i prawej stronie głównego oł-
tarza, w bardzo widocznym dla wszyst-
kich miejscu. Ks. Proboszcz wyjaśnił
ludziom sens instalacji i takiej lokali-
zacji relikwiarzy. W ten sposób chciał
zapewnić swoim parafianom szczegól-
ną opiekę Wielkich Świętych Patro-
nów i Męczenników.
4. Pragnę nadmienić, że w Koście-
le Trójcy Świętej na Solcu, co roku,
we wrześniu, w rocznicę męczeńskiej
śmierci bł. ks. Józefa Stanka odbywa-
ją się uroczystości z udziałem Pocz-
tów Sztandarów, weteranów Powsta-
nia Warszawskiego, harcerzy i rzeszy
wiernych. Od kilkunastu lat, Mszy św.
przewodniczy i wygłasza kazania, ks.
Henryk Kietliński SAC. On też prze-
wodniczy procesji do Pomników upa-
miętniających bohaterskie walki na
Przyczółku Czerniakowskim. Pierwszy
z Pomników – Krzyż i potężne głazy,
jest poświęcony, właśnie Bł. ks. Józefo-
wi Stankowi, a dalej, skromny Pomnik
ku pamięci Słowaków, którzy bra-
li udział w Powstaniu Warszawskim.
W tych dorocznych uroczystościach
uczestniczy także liczna delegacja
z Łapsz Niżnych. Młodzież występuje
w strojach regionalnych. W programie
mają zawsze spotkania i modlitwę przy
Relikwiach Błogosławionego ks. Józefa
Stanka oraz posiłek w domu pallotyń-
skim, na ul. Skaryszewskiej, połączony
z pięknym śpiewem młodzieży.
Warszawa, 13 maja 2011r.
Ks. Henryk Kietliński SAC
Gorąco życzymy:
Aby błogosławieństwo,
Radość i łaska,
Tego szczególnego dnia,
Na zawsze pozostały,
W Waszych sercach.
M. Młynarczyk
1 0
1 1
20
1 6
5
7
1 8
25
1 7
5
7
6
9
1 7
0
5
1 0
1 5
20
25
3 0
Liczba dzieci
Mie js c o w o ś c