background image
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
8
Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy to szczególny
czas dla chrześcijan. I chociaż niektórzy, zwłaszcza dzie-
ci, większą sympatią darzą święta Bożego Narodzenia, ich
atmosferę, czar choinki i radość z prezentów, to właśnie
wydarzenia związane z Wielkim Tygodniem uwieńczone
Zmartwychwstaniem Jezusa stanowią istotę naszej wiary.
Tydzień poprzedzający Wielkanoc wiąże się dla wielu ludzi
ze wzmożoną modlitwą, wyrzeczeniami, częstszą obecno-
ścią na nabożeństwach w świątyni. Przygotowywany wów-
czas Grób Pański ma skłaniać do refleksji nad męką Jezusa,
sprzyjać rozważaniom nad posłannictwem Syna Bożego na
Ziemi i uzmysławiać nam sens istnienia.
Tegoroczny Grób Chrystusa w Kościele pod wezwa-
niem Wszystkich Świętych w Kacwinie przybrał taką po-
stać, jaką posiadał przed ponad pięćdziesięciu laty, bowiem
niedawno, staraniem proboszcza księdza Tadeusza Maj-
chera, zostały odnowione drewniane elementy konstruk-
cji Grobu Bożego. W jego skład wchodzą boczne malowi-
dła roślinne o wycinanych konturach obrazu oraz rozległa
ściana środkowa przedstawiająca grób Chrystusa, żołnierzy,
Golgotę, Jerozolimę, natomiast w centralnym miejscu znaj-
duje się miejsce na ustawianą przez kapłana w czasie ado-
racji monstrancję.
Chcąc określić datę powstania opisanej wyżej konstruk-
cji, należy odwołać się do notatek z wizytacji kanoniczej bi-
skupa spiskiego Jana hrabiego de Reva z 1799 roku, jak rów-
nież do umieszczonych trochę później dopisków, z których
wynika, że Grób Boży został „sprawiony” przez księdza Da-
niela Udrańskiego, proboszcza kacwińskiego w latach 1797
– 1815. Takie informacje podaje w odręcznie sporządzonych
przez siebie wypisach archiwalnych ksiądz Józef Świstek
(proboszcz w latach 1928 – 1939), a za nim drukiem zapisuje
je ksiądz Walenty Gałowicz, kacwinianin (urodzony w 1914
roku, wyświęcony w Krakowie w 1946 roku).
Wiadomości o Grobie Chrystusa można również znaleźć
w opracowaniu „Zabytki sztuki w Polsce” przygotowanym
przez dra Tadeusza Szydłowskiego
1
, profesora Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, który jako przybliżony czas powstania
Grobu podaje drugą połowę XVIII wieku. Te same infor-
macje znajdują się także w spisie zabytkowych elementów
wystroju kacwińskiego kościoła z 1960 roku .
Plastyczność ilustracji ukazanych na poszczególnych
elementach Grobu Chrystusa pozwala przenieść się w czasy
1 T.Szydłowski „Zabytki sztuki w Polsce”, Inwentarz topograficz-
ny, cz. III, Województwo krakowskie, tom I, z. I, Powiat nowotarski,
Warszawa 1938, s. 78-79
Cud Zmartwychwstania
w kacwińskim kościele
Fragment malowidła z grobu Chrystusa w Kacwinie
Fragment malowidła z grobu Chrystusa