background image
9
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
„Czardasz” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Niedzicy za dojrzałość sceniczną zespołu, śpiew, ży-
wiołowość w tańcu oraz konsekwentne i logiczne prze-
prowadzenie tematu.
Zaś zespół „Frydmanianie” z Frydmana otrzymał
300 zł za pomysłowe wprowadzenie humoru w realiza-
cję zwyczaju oraz żywiołowe tańce.
W podsumowaniu jurorzy z zadowoleniem podkreślili
fakt wzięcia w konkursach licznego udziału wykonawców.
Jednocześnie zasugerowali, że byłoby dobrze, gdyby do
konkursów przyłączyli się dorośli, którzy stanowią „wzo-
rzec wykonań tradycyjnych dla młodego pokolenia”.
Jury zawnioskowało też, aby konkurs został rozsze-
rzony o inne konkurencje, np.: konkurs śpiewu zespoło-
wego i konkurs kapel. To przyczyniłoby się do zacho-
wania ciągłości tych form i „ożywienia praktyki wyko-
nawczej”. Jury wyraziło pogląd, że jeden dzień przeglą-
du , podczas którego spiskie zespoły prezentują zwycza-
je, to za mało. Zdaniem jurorów zespoły „Małe Hajdu-
ki” z Łapsz Wyżnych i „Czardasz” z Niedzicy powinny
uczestniczyć w tegorocznym Wojewódzkim Przeglądzie
Teatrów Ludowych. Poza tym komisja uznała, że zespół
„Czardasz” powinien wziąć udział w Międzynarodowym
Przeglądzie w Żywcu.
Fundatorami nagród był zamek „Dunajec” w Nie-
dzicy, Muzeum Zespół Zamkowy , Małopolskie Centrum
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu oraz Związek Polskie-
go Spisza z siedzibą w Łapszach Niżnych.
Poczynione obserwacje przebiegu zmagań konkurso-
wych każą zastanowić się nad celowością urządzania tak
ważnej dla Spiszaków imprezy folkorystycznej w prymi-
tywnych i ciasnych pomieszczeniach, powodujących kom-
pletny dyskomfort odbioru artystycznych doznań.
Mam nadzieję, że nowe władze spiskiej gminy zadba-
ją o przysposobienie odpowiednich pomieszczeń do or-
ganizowania tak bardzo potrzebnych do utrzymania spu-
ścizny naszych ojców, imprez.
Tekst Franciszek Payerhin
Foto Barbara Dąbrowska (www.watra.pl)
W drugim dniu „Spiskich Zwyków” na scenie
w GOK-u wystąpiło 12 zespołów regionalnych, w tym
7 dziecięcych, 3 młodzieżowe i 2 w kategorii dorosłych.
Jury przyznało wyróżnienia i nagrody pieniężne za
szczególne walory zawarte w prezentowanych progra-
mach.
W kategorii zespołów dziecięcych nagrodę w wyso-
kości 400 zł otrzymały „Trybskie Dzieci” ze Szkoły Pod-
stawowej w Trybszu za podjęcie ciekawego tematu, reży-
serię i dobre wykonanie tańców.
Nagrody w wysokości 300 zł otrzymały zespoły:
„Frydmanianie” z Frydmana - za właściwe dostosowa-
nie tematu do wieku dziecięcego, zróżnicowanie stroju
i wprowadzenie nowych, oryginalnych zabaw oraz „Mali
Spiszacy” z Łapsz Niżnych za rozśpiewanie , dobrą mu-
zykę i zabawy najmłodszych uczestników przeglądu.
Za pokaz zabaw dziecięcych, dobrą muzykę i śpiew
zespół „Ciardasie”z Czarnej Góry otrzymał nagrodę
w wysokości 250 zł.
Zespół ze Szkoły Podstawowej w Łapszance „Śpi-
socek” za prezentację nowego tematu i wyeksponowa-
nie zróżnicowanego stroju dziecięcego otrzymał nagro-
dę 250 zł.
Wyżnołapszańskie „Małe Hajduki” ze Szkoły Pod-
stawowej nagrodzono kwotą 250 zł za podjęcie zanikają-
cego zwyczaju „Stawiania mojek”. A grupę „Fedory” ze
Szkoły Podstawowej nr 1 z Rzepisk nagrodzono kwotą
250 zł za rekonstrukcję zwyczaju kolędniczego.
W kategorii młodzieżowej nagrodę w wysokości 300 zł
otrzymały zespoły: Majowy Wierch z Kacwina za dobrą
reżyserię i właściwe zagospodarowanie sceny oraz do-
brą technikę tańców oraz „Śpisoki” z Gimnazjum w Łap-
szach Niżnych – za bardzo dobry śpiew dziewcząt i sty-
lowe wykonanie tańców.
Młodzieżowa grupa „Ciardasie”z Czarnej Góry zo-
stała nagrodzona kwotą 250 zł za dobre prezentowanie
programu od strony muzycznej.
W kategorii dorosłych nagrodę w wysokości 500 zł,
ufundowaną przez Związek Polskiego Spisza, otrzymał