background image
5
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
czasów i nikt Mu nie dorówna. Jest moim idolem, staram się
postępować według Jego zasad. Bardzo Go kocham”.
Dominika Stańczak
„Gdy byłam małą dziewczynką, często słyszałam roz-
mowy rodziców o Papieżu. Byłam bardzo ciekawa, kim
jest ta postać, ubrana jak ksiądz, tylko że na biało. Zapy-
tałam więc mamy dlaczego jest On taki ważny. Po dłu-
giej rozmowie zrozumiałam, że Jan Paweł II jest wielkim
człowiekiem dla całego świata. Wieczorami modliłam się
o Jego zdrowie i siły do dalszej pracy.
Mijały miesiące i lata, aż któregoś dnia tata poinfor-
mował mnie, że jedziemy na pielgrzymkę do Ludźmierza,
gdzie przebywa Papież. Cieszyłam się ogromnie z tego
wyjazdu, bo wiedziałam, że zobaczę Ojca Świętego na
żywo. Przygotowywałam się do wyjazdu cały dzień, aż
przyszedł ten moment. Byłam bardzo podekscytowana.
Chciałam Mu się dobrze przyjrzeć, może nawet dotknąć
Go, uśmiechnąć się do Niego. Gdy byliśmy na miejscu
i oczekiwaliśmy na przybycie Papieża, które trwało
jeszcze godzinę, czułam wewnątrz takie dziwne cie-
pło. Nigdy wcześniej takiego nie przeżywałam . Nad-
szedł wreszcie moment spotkania z Nim. Gdy Pa-
pież zbliżył się do ołtarza, chciałam podejść do Niego
i uściskać Go mocno, by podziękować, że jest z nami. Nie
było jednak to możliwe, gdyż byliśmy w odległym sek-
torze, a ludzi było całe mnóstwo. Zaczęłam więc machać
chorągiewką z całych sił, tak jak to czynili inni ludzie.
Po powrocie do domu odczuwałam wielką radość
z tego spotkania. I chociaż byłam bardzo zmęczona cią-
gle opowiadałam wszystkim swoje przeżycia. Czułam,
że ten wielki i wspaniały człowiek zasługuje na to, by
Go kochać. Bardzo Go Kocham i podziwiam, szczegól-
nie za to, że wybaczył człowiekowi, który chciał Go za-
bić. W domu nadal rozmawiamy o tej wielkiej postaci
chociaż odszedł już do wieczności. Chciałabym, żeby
wszyscy ludzie kochali Go nadal i nie zapominali o Nim
w modlitwie”.
Katarzyna Kłak
„Niech Chrystus będzie obecny w naszych myślach,
podczas waszych zabaw i w waszych rozmowach”
Tym cytatem chciałbym przedstawić parę zdań kim był
dla mnie Jan Paweł II. Jan Paweł II – papież był dla mnie
wielkim Polakiem, który przez całe swoje życie, kierował
się miłością i modlitwą do Boga. Ukazał nam jak ciężkie
jest życie człowieka przez różne niepowodzenia choroby,
których sam doświadczał. Postać Jana Pawła II uważam
za najważniejszą na świecie. Pragnę kierować się tą nauką
jaką ukazał nam w swoich modlitwach, książkach i piel-
grzymkach. Na zawsze będę go miała w pamięci.
Kamil Jasiątek – SP Frydman
Mam niespełna 11 lat, tak więc pamiętam jedynie
końcówkę pontyfikatu Jana Pawła II. W pamięci utkwi-
ły mi ostatnie lata jego życia, kiedy to zmagał się z cho-
robą i starością, a mimo to wciąż był aktywny i pogod-
ny. Taka postawa papieża jest dla mnie wzorem do na-
śladowania.
Z filmów, książek, oraz opowiadań rodziców pozna-
łam życiorys tego wielkiego Polaka. Dowiedziałam się,
ze Jan Paweł II pielgrzymował po wielu kontynentach
i krajach, a wszędzie głosił słowo Boże. Nauczał o miło-
ści Boga i bliźniego swoim życiem świadczył o tej miło-
ści. Swoją otwartością na drugiego człowieka, jego po-
trzeby i problemy wzbudzał miłość i zaufanie.
Nam dzieciom często trudno wybaczyć koledze lub
koleżance drobną nawet krzywdę. Myślę, że warto wspo-
mnieć Jana Pawła II, który potrafił wybaczyć nawet czło-
wiekowi, który targnął się na jego życie. Papież, nie tyl-
ko mówił o wielkiej, przebaczającej miłości, ale ciągle
realizował ją w życiu.
Dla mnie ten wielki Polak jest niedościgłym wzorem
do naśladowania. Mogę brać z niego przykład, uczyć się
miłości do ludzi przebaczania i poświęcenia dla innych.
Klaudyna Horniczak kl. IV- SP Frydman
Opamiętam Ojca świętego jako człowieka schoro-
wanego lecz zawsze pogodnego i uśmiechniętego, po-
mimo to, że bardzo cierpiał. Umiał rozmawiać z każdym
człowiekiem: z dziećmi, młodzieżą i starszymi. Otaczał
wszystkich ludzi swoją dobrocią i miłości ą. Szczególnie
wstawiał się za chorych i cierpiących, myślę, że poprzez
to chciał pokazać ludziom jak wiele mogą oni wnieść
w nasze życie.
Dla wielu pokoleń pozostawił swoją naukę, z której
powinniśmy korzystać na co dzień.
Sindy Krzysik kl. VI – SP Łapsze Wyżne
Kim dla mnie był Ojciec Święty?
Znaczył dla mnie tyle, co moi wspaniali rodzice, któ-
rych za żadne skarby, nikomu bym nie oddała. Był jak oj-
ciec każdego z nas, który pociesza dzieci gdy stłuką sobie
kolano. Zawsze pogodny z uśmiechem na twarzy, obdaro-
wywał wszystkich swą ojcowską miłością. Kochał wszyst-
kich. Dla niego kolor skóry czy pochodzenie nie miało
znaczenia, liczyło się tylko to, co kto miał w sercu.
Ojciec święty był dla mnie największym człowie-
kiem tego świata. Uważam, że Jan Paweł II był wzorem
do naśladowania i wielu ludzi będzie się wzorowało na
tym wspaniałym człowieku.
Bizun Urszula kl. VI – SP Łapsze Wyżne
oprac. Bożena Fic