background image
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
8
W romantyczny sobotni wieczór 17.II.2007 r. na Zam-
ku w Niedzicy oraz w piękny słoneczny dzień 18.II.2007 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Niedzicy odby-
ły się dwie imprezy cykliczne XVII Spiskich Zwyków.
W pierwszym dniu ocenie jurorów poddali się : gawę-
dziarze, soliści skrzypkowie i śpiewacy. Wystąpiło łącz-
nie 41 uczestników, w tym 14 instrumentalistów, 13 śpie-
waków i 14 gawędziarzy. Widzowie – słuchacze byli mile
zaskoczeni tak dużą liczbą urodziwych , młodych wyko-
nawców oraz ich zdolnościami artystycznymi.
Jury w składzie: Aleksandra Bogucka- etnomuzyko-
log , Janina Kalicińska- etnochoreograf, Jadwiga Adam-
czyk- muzyk i Zofia Skwarło – regionalistka, ustanowi-
ło kolejność miejsc przypisanych poszczególnym wyko-
nawcom występującym w określonych grupach wieko-
wych. I tak w grupie instrumentalistów skrzypków w ka-
tegorii dziecięcej pierwsze miejsce zajęła Adriana Złahoda
z Czarnej Góry, drugie – Magdalena Pirchała z Łapsz Niż-
nych, a trzecie równorzędne przyznano Urszuli Święty
z Frydmana i Adamowi Tażykowi z Frydmana.
W kategorii młodzieżowej pierwsze miejsce przy-
znano trzem wykonawcom: Sylwii Kiernoziak z Czarnej
Góry, Michałowi Stankowi z Frydmana i Joannie Jezier-
czak z Czarnej Góry. Dwa równorzędne drugie miejsca za-
jęły: Dorota Surma z Czarnej Góry i Karolina Kiedziuch
z Gimnazjum w Łapszach Niżnych. Trzecie miejsce przy-
znano Tomaszowi Pisarczykowi z Frydmana.
W kategorii dorosłych dwa równorzędne pierwsze
miejsca zajęli: Małgorzata Zapletal z Jurgowa i Grzegorz
Kowalczyk z Łapsz Niżnych, drugiego miejsca nie przy-
znano, a trzecie zajął Jerzy Gryglak z Łapsz Wyżnych.
Specjalny występ indywidualny – poza konkursem
– wykonał Wiesław Nowobilski, ciekawie i artystycz-
nie interpretując muzykę spiską, za co otrzymał nagro-
dę specjalną.
W konkursie śpiewaków solistów w kategorii dziecię-
cej pierwsze miejsce zajęła Gabriela Wiśniowska z Nie-
dzicy, drugie Julita Kapołka z Łapsz Niżnych, a dwa rów-
norzędne trzecie miejsca przypadły Magdalenie Krzysik
z Łapsz Wyżnych i Paulinie Pietraszek z Krempach. Wy-
różnienie przyznano Katarzynie Kłak z Łapsz Niżnych
i Marii Błachut z Łapsz Niżnych.
W kategorii młodzieżowej dwa równorzędne pierwsze
miejsca zajęły: Alicja Krzysiaczek z Gimnazjum w Łap-
szach Niżnych i Magdalena Chmiel z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Niedzicy. Dwa równorzędne drugie
miejsca zajęły Agnieszka Chmiel z Gimnazjum w Łap-
szach Niżnych i Sylwia Kiernoziak z Czarnej Góry zaś
trzecie miejsce przyznano Marioli Jandurze z Gimnazjum
w Łapszach Niżnych.
W kategorii dorosłych pierwszego miejsca nie przy-
znano, drugie zajęła Celina Galik z Niedzicy.
W konkursie gawęd dzieci pierwsze miejsce „wy-
gawędziła” Marcelina Wnęk z Krempach, dwa równole-
głe drugie miejsca zajęły Natalia Tomaszkowicz z Łapsz
Wyżnych i Mariola Milaniak z Niedzicy, a trzecie – To-
masz Husi z Trybsza.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali : Krzysztof
Miśkowicz z Trybsza, Marcin Turkot z Trybsza, Syl-
wia Majerczak z Niedzicy, Magdalena Łopata z Niedzi-
cy, Anna Kowalczyk z Łapsz Niżnych i Anna Kornaś
z Łapsz Niżnych.
W kategorii młodzieżowej dwa równorzędne pierw-
sze miejsca zdobyły Monika Milaniak z Gimnazjum
w Łapszach Niżnych i Dominika Wnęk z Krempach.
Dwa równorzędne drugie miejsca zajęły Magdalena
Chmiel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niedzi-
cy i Joanna Jezierczak z Czarnej Góry.
W kategorii dorosłych pierwszego miejsca nie przyzna-
no a drugie miejsce zdobyła Maria Grońska z Niedzicy.
Spiskie Zwyki 2007