background image
7
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
1. Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego
Zaraz po beatyfikacji 108 polskich męczenników
za wiarę i Ojczyznę, dokonaną przez Jana Pawła II, dnia
13 czerwca 1999r., została podjęta decyzja o prowadze-
niu procesu kanonizacyjnego tych 108 bł. męczenników,
a wśród nich znajduje się bł. ks. Józef Stanek. Za ten pro-
ces kanonizacyjny odpowiedzialny jest ksiądz Biskup Or-
dynariusz Diecezji Wło-
cławskiej. Postulato-
rem Generalnym jest ks.
dr Tomasz Kaczmarek,
a postulatorem sprawy
kanonizacyjnej Bł. ks.
Józefa Stanka został mia-
nowany ks. Henryk Kie-
tliński SAC.
Zasadniczym celem
procesu kanonizacyjne-
go jest zaliczanie Bł. ks.
Stanka w poczet świętych
Kościoła Powszechnego.
Dlatego w ramach proce-
su kanonizacyjnego sze-
rzymy intensywnie kult
Bł. Męczennika, staramy
się przybliżyć szerokim
rzeszom wiernych po-
stać Błogosławionego,
jego cnoty i ewangelicz-
ne przesłanie duchowe i moralne, ważne na dziś i na ju-
tro. Zachęcamy wiernych do modlitwy o dar kanoniza-
cji, o łaski za wstawiennictwem Bł. ks. Józefa Stanka,
a zwłaszcza o wyraźny cud, który byłby podstawą do de-
finitywnego przeprowadzenia kanonizacji.
2. Miejsca i formy kultu Bł. ks. J. Stanka
Licheń – Maryjne Sanktuarium jest centralnym
miejscem kultu 108 błogosławionych męczenników,
a wśród nich Bł. ks. Józef Stanek. Tam odbywają się
ogólnopolskie, doroczne uroczystości ku czci błogo-
sławionych, zgodnie z postanowieniem Jana Pawła II
który zlecił, aby dzień 12 czerwca był dniem liturgicz-
nego wspomnienia Błogosławionych Męczenników.
Przez Maryjne Sanktuarium w Licheniu przepływa rocz-
nie ponad milion pielgrzymów. Dlatego nasza Postula-
cja wydała książeczkę o 108 Polskich Męczennikach,
a więc także i o ks. Stanku, w nakładzie około milio-
na egzemplarzy, a więc także i o ks. Stanku, w nakła-
dzie około milion egzemplarzy, aby wszyscy pielgrzy-
mi mogli spotkać się z Błogosławionymi Męczennikami
i doznawać ich wstawiennictwa.
Warszawa – Bł. ks. Józef Stanek jest Patronem Bo-
haterskiej Warszawy. W kościele księży Pallotynów znaj-
duje się urna z relikwiami i duży, piękny obraz Błogosła-
wionego. W czerwcu odprawiana jest uroczysta Msza św.
z udziałem kapłanów, żołnierzy AK, Byłych powstańców
ze Zgrupowania AK „Kryska” i harcerzy. Na Czerniakowie,
od zakończenia wojny, w kościele Trójcy Najświętszej we
wrześniu, w rocznicę śmierci ks. J. Stanka jest sprawowana
Liturgia Eucharystyczna, z licznym udziałem sztandarów,
żołnierzy AK i Harcerzy oraz w ostatnich latach, z aktyw-
nym udziałem licznej delegacji z Łapsz Niżnych, ze Szkoły,
której patronuje właśnie Bł. ks. Józef Stanek. Po mszy św.
modlimy się pod Pomnikiem Błogosławionego Męczenni-
ka, który jest postawiony w pobliżu męczeńskiej śmierci
ks. Stanka. W Warszawie nowym miejscem szczególne-
go kultu Bł. Stanka jest kaplica nazwana jego imieniem,
a urządzona w gmachu Muzeum Powstania Warszaw-
skiego.
Informacja o procesie Kanonizacyjnym
bł. ks. Józefa Stanka SAC
Uroczyste przeniesienie relikwii bł. ks. Józefa Stanka
z Cmentarza Wojskowego do dolnego kościoła
Księży pallotynów. Warszawa, 24.11.2000 r.
Łapsze Niżne – rodzinna parafia Błogosławione-
go, Rodzina Stanków, Ziemia Spiska, Dekanat, Szko-
ła Podstawowa, Liczne Organizacje są przestrzenią wy-
jątkowej czci, modlitwy i miłości do Bł. ks. J. Stanka.
A relikwie Bł. Stanka doznają szacunku i czci w wielu
kościołach i kaplicach w Polsce oraz w USA gdzie żyje
Rodzina Stanków i obficie rozdziela relikwie, obrazki
i ksiązki swojego umiłowanego ks. Józefa.
Ks. Henryk Kietliński